Bostad och Miljö

Egenkontroll

Miljöbalken lägger ett stort ansvar på dig som driver en verk­samhet. Du ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa den kunskap som behövs med hänsyn till vilken sorts verk­samhet du bedriver.

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontroll. Detta enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Rutiner för miljöarbetet

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön samt dokumentera det pågående arbetet. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energianvändningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö.

  • Paragrafen innebär att det organisatoriska ansvaret skall fördelas. Den person som har ansvaret skall ha getts förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter och ekonomiska resurser. Det är viktigt att ansvaret dokumenteras och är fastställt av högst ansvarig. Dokument över ansvarsfördelningen ska kunna uppvisas vid inspektioner.

  • Det ska finnas dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredning och utrustning hålls i gott skick och för att i god tid kunna sätta in åtgärder mot brister i eller rörande verksamheten. Detta innebär att det skall finnas rutiner för skötsel och underhåll. Det skall även finnas rutiner för kalibrering och avläsning av instrument samt för hur avvikelser och brister identifieras och åtgärdas. Alla rutiner skall dokumenteras.

  • Verksamhetsutövaren ska fortlöpande bedöma risker med verksamheten från hälso och miljösynpunkt. Resultatet från riskbedömningarna ska dokumenteras. Driftstörningar och större händelser i verksamheten som kan innebära en risk för människors hälsa ska rapporteras till tillsynsmyndigheten. Rutiner ska finnas för vem som ska meddelas och hur det ska ske. Riskbedömningarna skall dokumenteras och uppdateras regelbundet t ex en gång per år eller oftare. 

  • Verksamhetsutövare ska upprätta en lista över de kemikalier som används i verksamheten. Hälso- och miljöpåverkan ska finnas dokumenterad genom t.ex. säkerhetsdatablad. Detta gäller inte för kontorsprodukter eller diskmedel. Förteckningen bör uppdateras regelbundet, minst en gång per år. En översyn bör göras för att se om mindre skadliga produkter kan användas enligt produktvalsprincipen (miljöbalken 2 kap. 4 §).