Kultur och Fritid

Nästa Söderköping!

Söderköpings stads första station byggdes till invigningen 1893 och låg vid Bergsvägen, idag Dockgärdet. Spåren gick på en svängbro över Göta kanal och vidare till det lilla banområdet som bestod av två spår framför stationen. Det fanns också ett lokstall med vändskiva där loket vändes för returresan.

När Hammarkindsbanan till Valdemarsvik skulle byggas var man tvungen att flytta stationen och bangården. Spåret drogs om strax efter svängbron och en ny bro byggdes över Storån. Den gamla spårdelen användes som sidospår till Kanalhamnen fram till slutet av 1950-talet.

Den nya stationen togs i bruk 1906. Den låg i Nybrogatans förlängning och utgjorde där ett stort och pampigt blickfång. "..en 20 m bred gata planterad med alléträd. För vinnande af en värdig entré från järnvägsstationen till staden har gatan vid dess utmynnande mot järnvägen vidgats till en mindre öppen plats med planteringar och plats för fontän" (ur förslag till stadsplan 1905). Spårområdet låg på andra sidan och där byggdes i västra delen ett lokstall med vändskiva och kolupplag samt ett godsmagasin. Strax intill stationsbyggnaden fanns järnvägscaféet "Hyddan".

I Söderköpingsposten 1906 kunde man läsa om stationen: "Går man in i stationshuset från stora uppfartsvägen, så har man till vänster expeditionsrum och stationsinpektörens enskilda rum. Expeditionsrummet är stort och hållet i blå och brun färg. Vad färgen beträffar är den i samtliga lokaler väl skrikig. Bredvid expeditionsrummet ligger resgodsexpeditionen. Till höger finner man väntsalarna, andra klassens hållen i mahognyfärg. Där kommer att bli en ljusgrön möbel ... I övre våningen är stationsinspektörens bostad med stora, mycket stora rum. Allt är särdeles bekvämt inrett. Till att börja med är ett rum för järnvägsbyrån. Men meningen är att detta framdeles ska inredas till bostad åt stationsskrivaren. Vad vidare beträffar inredningen så är belysningen elektrisk, tidvisarna elektriska och uppvärmningen sker genom centralvärme. Rörande klockorna vill vi göra den påpekningen att urtavlan åt staden till är alldeles för liten och obetydlig."

Övriga stationer i närheten var Skönberga station med två sidospår, ett till Brobergs grustag och ett till Källeby grustag. Skönberga station såldes och ersattes med en hållplatskur liksom Skåresta station som brann på 1960-talet. Även Korsbrinkens station såldes för nedplockning och fick en hållplatskur på 1950-talet. Vidare fanns en stationsbyggnad i Skälboö.