Kultur och Fritid

Arkeologi

Arkeologi är kunskapen om människans förhistoria, d v s innan det fanns skriftliga källor. En arkeolog studerar de föremål och rester som människan efterlämnat i jorden och sätter in dem i ett sammanhang. Man kan tidsbestämma föremål på olika sätt. Dels hur de ligger i marken, de övre skikten innehåller yngre material än de undre – om inte platsen blivit omgrävd. Man kan datera organiskt material genom kol 14-metoden och man kan bestämma träkonstruktioners ålder genom dendrokronologi (man studerar årsringarna). Man tittar också på dekor, teknik och sådant som skiljer sig från en tid till en annan. Man jämför också olika fyndplatser med varandra och drar slutsatser utifrån många olika variabler.

Alla fornlämningar är skyddade enligt lag och exploatörerna måste ha särskilt tillstånd för att få gräva. Hela Söderköpings innerstad räknas som fornlämning.

En arkeolog inventerar också fornlämningar d v s förtecknar vad som finns kvar i form av gravar, hällristningar, varggropar, husgrunder, runstenar, stensträngar, fornborgar m m. Dessa finns i Fornlämningsregistret hos Riksantikvarieämbetet.

Söderköping vilar på tjocka kulturlager, upp till fyra meter tjocka. Kulturlager består av olika skikt med byggnadsrester, avfall och förlorade saker. Stadens täta leror har bevarat organiskt material som trä och läder exceptionellt bra, vilket gör stadens fynd unika. Här kan man hitta kåddoftande stockar, gödsel som fortfarande stinker, sädeskorn och t o m gröna löv! Det finns hela husväggar bevarade och tusentals föremål i trä. Arkeologerna har gjort hundratals utgrävningar i staden, de flesta bara smala schakt för ledningar.