Samhälle och Trafik

Marktilldelningar

Mark och exploatering (MEX) förvaltar kommunens markreserv och har hand om exploateringsfrågor. Verksamheten förhandlar, upprättar och genomför avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden, servitut m.m. Verksamheten har även samordningsansvar för genomförandet av exploateringar.

  • Vad är ett exploateringsavtal?

    Ett exploateringsavtal definieras som ett avtal som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen.

  • En markanvisning definieras som en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

  • Söderköpings kommun har tillsammans med lokala och regionala byggherrar tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet, rättvis behandling och en hållbar utveckling. Det finns ett ökat intresse av att bygga i kommunen och det ställer också krav på kommunen som myndighet att skapa goda förutsättningar i hanteringen kring de frågor som rör exploatering och markanvisningar.