Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering

Samhällsplanering

Kommunen ansvarar för den övergripande användningen och utvecklingen av mark och vatten. För att göra detta använder kommunen bland annat de verktyg som finns i Plan- och bygglagen. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

En äldre detaljplan över Mogata skola och kyrka

Översiktsplanen

En översiktsplan täcker hela kommunens yta och hållas aktuell. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande. Fördjupningar av översiktsplanen och tematiska tillägg till översiktsplanen kan också göras. 

Söderköpings kommuns översiktsplanering

Detaljplaner

En detaljplan görs i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse. De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. En detaljplan omfattar ofta ett eller några kvarter. Den ger byggrätt och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga.

Söderköpings kommuns detaljplanering

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Med dem kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. De kan även reglera största tillåtna area på ett fritidshus och i vad mån det krävs bygglov för vissa åtgärder. Områdesbestämmelser ger dock ingen byggrätt.

Planprogram och visionsdokument

Görs som ett mellanting mellan översiktsplaner och detaljplaner när det behövs ett helhetsgrepp om ett område som kommer omfattas av flera detaljplaner. Planprogrammen bli sedan vägledande för kommande detaljplaner.

Söderköpings planprogram och visionsdokument