Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / E22

Europaväg 22 - ny sträckning

Kontakter

 • Projektsamordnare ny sträckning E22

  Johanna Grander
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  johanna.grander@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 14

 • Trafikverket

  Markfrågor: Jonas Olsson, 010-123 71 39

  Projektledare: Jonas Danielsson, 010-123 67 41

  Geotekniska undersökningar: Helena Kernell, EQC 010-440 57 74

 • Kommunalråd

  Börje Natanaelsson (M)

  borje.natanaelsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 76

 • Kommundirektör

  Anna Thörn
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  anna.thorn@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 00

Filmen ovan är Trafikverkets animering av vägplaneförslaget för E22 Förbifart Söderköping. Filmen saknar ljud.

Den planerade nya vägsträckningen av E22 finns med i den nationella planen för transportinfrastruktur för åren 2018-2029 som Trafikverket nu beslutat. Detta innebär att den nya sträckningen av E22 kommer att börja byggas mellan åren 2022-2023. Den nya vägsträckningen är av stor betydelse för Söderköpings framtida utveckling och beslutet som kom juni 2018 är mycket positivt för staden och kommunen.

Beskedet ger nu kommunen tillsammans med andra aktörer bättre möjligheter och förutsättningar i det fortsatta arbetet med planläggning, stadens utformning i framtiden och andra byggprojekt kopplade till vägen.

Vägprojektet E22

Det är Trafikverket som ytterst ansvarar för projektet kring den nya dragningen av E22. För kommunens del innebär den nya vägsträckningen helt nya möjligheter att utveckla staden. I Trafikverkets projektgrupp för E22 ingår en samordnare från Söderköpings kommun. Samordnaren ska bistå med lokal information i projektet och ansvara för att lokala intressen i planeringen och arbetet lyfts fram.
Den nya vägsträckningen av europavägen kommer för Söderköpings del bland annat att innebära ändrad trafikföring i staden, utveckling av stadsdelar och förändringar för handelns förutsättningar. Viktiga delar att förhålla sig till i kommunens utvecklingsplaner för staden. Dessa nya möjligheter – och förutsättningar – samlas i en fördjupad översiktsplan. Den nya vägsträckningen innebär också flera investeringsprojekt så som ombyggnader av gator, ny belysning, pendlarparkering och utbyggnad av nya gång- och cykelvägar.

Pågående projekt

• Planprogram för den norra trafikplatsen i korsningen med Lv 210 (Linköping)/E22, illustration/avgränsning
Förstudie för rastplats samt dagvattenpark
• Planprogram för den västra trafikplatsen – illustration/avgränsning
Förstudie för en kollektivtrafikhållplats, pendlarparkering samt omstigningsplats för kollektivtrafiken.
• Gestaltningsprogram för omvandling av E22 till en grönskande stadsgata.
• Detaljplaner som behöver ändras, upprättas med anledning av ny sträckning av E22. 6 st. http://www.soderkoping.se/samhalle-trafik/samhallsplanering/pagaende_detaljplaner/planarbete-for-ny-e22/

Sidan uppdaterad 2019-07-01 Kommentera sidan