Bostad och Miljö

Cisterner

Den som äger en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja ansvarar för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Installation

Innan en cistern som rymmer mer än 1m3 olja ställs upp utomhus eller grävs ner i marken ska Miljökontoret informeras skriftligen. Den som inte gör detta får betala en miljösanktionsavgift på 1000 kronor.

Blankett ”Cistern för förvaring av brandfarlig vätska - installation eller avinstallation” för skriftlig information till miljökontoret finns under Självservice - fler digitala tjänster

Återkommande kontroll

Läckage från cisterner kan förstöra både mark och vattentäkter och är dyra att sanera. Därför måste alla cisterner och tankar som rymmer mer än 1m3 olja eller diesel kontrolleras regelbundet. Cisterner ska också besiktigas vid nyinstallation och vid reparation eller annan större förändring. Har du en K-cistern dvs. både cistern och rörledningar är korrosionsskyddade är besiktningsintervallet 12 år. För S-cisterner där varken cistern eller rörledningar är korrosionsskyddade är besiktningsintervallet 6 år. Är din cistern placerad inom vattenskyddsområde, så gäller andra regler.

De cisterner som inte är besiktigade kan sakna rätt till ersättning från försäkring i samband med kostnader för åtgärder vid spill eller läckage.

Cistern som tas ur bruk

En cistern som inte ska användas längre ska tömmas, rengöras och skrotas. Grundregeln är att nedgrävda cisterner tas upp ur marken. Endast om man riskerar att påverka en byggnad så att till exempel sättningsskador uppstår får den ligga kvar i marken. Cisternen måste då tömmas, rengöras och fyllas med sand.

När du slutar använda din cistern ska Miljökontoret informeras skriftligen.

Blankett ”Cistern för förvaring av brandfarlig vätska - installation eller avinstallation” för skriftlig information till miljökontoret finns under Självservice - fler digitala tjänster

Invallning

Invallningen ska rymma minst den största cisternens volym + 10 % av övriga cisterners volym. Invallningen ska vara vattentät och av obrännbart material, t.ex. plåt eller betong samt motstå de produkter som lagras. Invallningen ska även vara försedd med ett nederbördsskydd som effektivt avleder regnvatten. Ett alternativ till invallning och nederbördsskydd kan vara en godkänd dubbelmantlad cistern. Tänk på att tanken skall vara lättåtkomlig för inspektion när ni bygger invallningen och nederbördsskyddet.