Förskola och Skola

Måltidsplan

Vision

I Söderköpings kommun ska det serveras goda, vällagade och näringsriktiga måltider som skapar förutsättningar för ett hälsosamt liv. Måltiden ska vara en av höjdpunkterna på dagen, värd att se fram emot!

Ansvar

Måltidsplanen ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Planen omfattar måltider inom all kommunal verksamhet.


Servicenämnden

Servicenämnden har det övergripande ansvaret för måltiderna i kommunen vilket innebär att de är ansvariga utifrån livsmedels- lagstiftningen. De har även ansvar för att anta en riktning att sätta en kvalitetsnorm för måltiderna i kommunen, detta görs genom måltidsplanen som ska revideras och utvärderas varje mandatperiod. Servicenämnden har ansvar att säkerställa att en uppföljning av måltidsplanen sker årligen.

Förvaltningarna

Varje förvaltning ansvarar för att respektive verksamhet anpassar måltiderna till målgruppen så att planen efterlevs. Varje förvaltning ansvarar för att ta fram riktlinjer för att säkerställa att samtliga berörda verksamheter känner till och arbetar efter måltidsplanen.

Förvaltningarna har ansvar för att berörd personal har relevant kunskap kring måltidens betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa.

Förvaltningarna ansvarar för att följa upp att måltidsplanen med tillhörande riktlinjer följs i verksamheterna. Kostenheten ansvarar för att ta in uppföljningarna från förvaltningarna samt att återrapportera till servicenämnden.

Eftersom måltiden hanteras inom olika nämnder och förvaltningar är samverkan av yttersta vikt. Gemensamma möten med kostchef, berörda rektorer och enhetschefer ska ske regelbundet.

Syfte

• Bidra till att kommunens matgäster vid varje serveringstillfälle äter en näringsriktig vällagad måltid i en trevlig pedagogisk miljö och däri- genom främjar hälsa och förebygger kostrelaterade problem.

• Stärka måltidens betydelse i kommunens egna verksamheter.

• Verka för att upphandling, produktion och konsumtion av livsmedel sker på ett hållbart vis.

• Måltidsplanen syftar till att skapa ett ökat ansvarstagande, engagemang och delaktighet till alla som är berörda av måltiden.

Hälsosam mat av bra kvalitet

Söderköpings kommun erbjuder god och hälsosam mat som framställs med hänsyn till miljö och långsiktigt resursutnyttjande:

 • Maten och måltiderna ska följa de nordiska näringsrekommendationerna, Livsmedels- verkets råd för bra måltider i förskolan- skolan och äldreomsorgen och Socialstyrelsens föreskrifter angående mat i äldreomsorgen. Dessutom ska man ta hänsyn till den regionala och den nationella
 • Alla som har behov av specialkost av medicinska skäl eller är i behov av anpassad kost på grund av etiska eller religiösa skäl eller har andra svårigheter att äta eller delta i den ordinarie måltiden på grund av exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) erbjuds För att erbjudas dessa koster på förskola och skola krävs intyg.
 • Verksamheten ska värna om mattraditioner men även ge möjlighet till att lära känna nya smaker och andra
 • Verksamheten ska arbeta för att servera nylagad mat och minimera varmhållningstider. Vid nybyggnationer ska tillagningskök förordas.
 • Andel ekologiska livsmedel ska vara 30 %.
 • I våra restauranger ska gästerna kunna välja mellan margarin och smörbaserat
 • Verksamheten ska till så stor del som möjligt laga maten från Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.
 • Kaffe, te, kakao och bananer ska vara etiskt märkta.
 • Fisk ska i så stor utsträckning som möjligt vara MSC-märkt och fisk från WWFs röda lista ska
 • Animaliska livsmedel ska vara producerade med god djuromsorg och uppfylla Upphandlingsmyndighetens www.upphandlingsmyndigheten.se
 • Verksamheten ska i så stor utsträckning som möjligt välja frukt och grönsaker i säsong.
 • Ägg ska komma från frigående höns utomhus (KRAV).
 • Produkter får inte innehålla icke-certifierad palmolja.

Verksamheten ska arbeta enligt Livsmedelsverkets måltidsmodell. Alla pusselbitar är lika viktiga för en bra måltid!

 

 

Förskola och skola

• Skollunchen ska vara näringsriktig och motsvara 1/3 av dagsbehovet.
• Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ska användningen av socker vara låg i alla kommunens verksamheter riktade till barn och ungdomar under 18 år.
• Matgäster inom förskola och skola ska erbjudas måltidspedagogik genom ett väl genomtänkt arbetssätt med fokus på hälsa, tillagning, matsvinn och att genom besök på gårdar lära sig om matproduktion.
• Mattiderna planeras så att det möjliggör en lugn miljö där matgästerna kan äta utan stress. Lunchen ska serveras mellan klockan 11.00–13.00.
• För allas trevnad ska galonkläder, termo- byxor, jackor och liknande lämnas utanför restaurangerna. På Ramunderskolan får man ta in jacka om den hängs på stolsryggen men inga ytterkläder får förekomma vid serverings- linjerna.
• Matgästen ska kunna påverka måltiden genom matråd eller liknande.

 

 

Äldre och funktionsnedsatta

• Måltiderna inom särskilt boende och liknande ska fördelas jämnt under dygnets vakna timmar för att underlätta upptaget av näringsämnen. Det ska alltid finnas tillgång till mellanmål, dryck mm till de som önskar.
• Det ska finnas alternativrätter inom särskilt boende för äldre och inom hemtjänsten.
• Det ska finnas kunskap och rutiner för att förebygga och upptäcka ät- och nutritionsproblem.
• Mat och näring ska ses som en integrerad del av omvårdnaden och matgästerna ska vid olika tillfällen erbjudas aktiviteter/upplevelser kring måltiden för att skapa mervärden.
• Matgästen ska kunna påverka måltiden genom matråd eller liknande.

 

Köken och personalen

Personalen som arbetar inom Söderköpings kommuns måltidsverksamhet ska ha rätt kompetens och de ska erbjudas kontinuerlig utbildning. Måltidspersonalen ska ha god servicekänsla.

Maten ska lagas med stor säkerhet och det innebär att egenkontrollprogram ska följas och att arbetsmiljön ska vara säker och bekväm.

Måltiden och samspelet mellan matgästen och personalen:
Närvaron av personal och samspelet mellan matgäst och personal under måltiden är mycket

viktig därför ska arbetsklimatet för måltids- personalen vara tillåtande och uppmuntra idérikedom och initiativförmåga.

Personalen som serverar kommunens mat- gäster ska ha god kunskap och insikt om sin professionella roll vid måltiden och ska därför kontinuerligt fortbildas inom området.

Där pedagogiska måltider förekommer är det extra viktigt att personalen förstår sin professionella roll och matgästen ges möjlighet till en lugn och trevlig måltidssituation där de dessutom kan lära sig om hälsa, välbefinnande och hållbarhet.

AGENDA 2030

Livsmedelskedjan påverkar och påverkas direkt och indirekt av alla målen i Agenda 2030. De offentliga måltiderna står för en stor andel av de totala måltiderna i samhället. Det är därför viktigt att kommunen går före och är det goda exemplet till önskvärd konsumtion.
• Verksamheten ska arbeta aktivt med att minimera matsvinnet. Detta ska göras i samarbete med övriga förvaltningar och alla våra matgäster.
• Verksamheten ska sträva efter att så långt det är möjligt säsongsanpassa sina menyer.
• Verksamheten ska sträva efter att öka andelen vegetabilier.
• Verksamheten ska aktivt arbeta för att öka andelen lokalproducerade livsmedel.
• Verksamheten ska sträva efter så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt vid tillagning, transporter och övrig hantering.

 

Ekonomisk hållbarhet

För att få ekonomisk hållbarhet är det viktigt att samverkan och ansvarstagande prioriteras.

För att kunna minimera svinnet är det ett krav att förskola, skola samt vård och omsorg anmäler frånvaro och avbokningar till kostenheten.

 

Se vår kostchef Eva-lott prata om vår måltidsplan i filmen här nedan.