Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Politik och Beslut / Politisk styrning

Politisk styrning

 

Söderköpings kommuns styrmodell

För att nå de långsiktiga målen med verksamheten krävs en tydlig viljeinriktning kring vad verksamheterna förväntas leverera och på vilket sätt. Samtidigt som det krävs tydlighet från Kommunfullmäktige krävs det även frihet för nämnder och Kommunstyrelsen att utforma mål och uppdrag för att nå de långsiktiga målen. En styrmodell som är enkel att förstå och följa ger möjligheter för verksamheterna att styra mot den politiska viljeinriktningen.

Den Strategiska planen innehåller de politiskt prioriterade och långsiktiga målen för perioden. Planen innehåller också vissa särskilda uppdrag riktade till nämnder och Kommunstyrelse. Utöver mål och särskilda uppdrag omfattar den strategiska planen också nämndernas och Kommunstyrelsens ekonomiska ramar samt kommunens övergripande investeringsbudget för åren 2021-2024.

I Uppdragsplaner beskriver nämnder och Kommunstyrelsen nedbrutna mål och uppdrag för hur respektive verksamhet bidrar till uppfyllelse av de långsiktiga målen. Uppdragsplanerna innehåller även beskrivning av hur den ekonomiska ramen fördelas inom verksamheten. Uppdragsplanen beskriver därutöver nämndens övergripande ansvarsområde och utgör nämndernas uppdrag till förvaltningarna. Uppdragsplanerna sträcker sig över fyra år men revideras årligen.

Verksamhetsplanerna, som tas fram av förvaltningarna, sträcker sig över ett år och beskriver hur verksamheten planerar för att verkställa nämndernas uppdrag under det kommande året.

 

 • Allt vi gör hänger ihop och påverkar den bild vi vill skapa av vårt Söderköping.
  Den nedre gröna basen i bilden beskriver kommunens uppdrag, värdegrund och alla våra styrdokument. Det är det vi har att förhålla oss till, vår kompass, våra styrdokument och strategiska mål.

  Den blå delen visar hur vi vill att vår omvärld ska uppfatta oss som politiker, medarbetare, kommunen som myndighet, arbetsgivare och kommunen som plats.

  Överst i bilden står vår vision, drivkraften som får oss att vilja göra vårt allra bästa för att skapa förutsättning för oss alla kommunmedlemmar att kunna leva vår vision.
  Livsglädje. Alla dagar: Låt oss skapa det tillsammans!

 • Vi jobbar varje dag mot vår vision Livsglädje. Alla dagar. För att säkerställa att det arbete vi gör om dagarna leder oss mot visionen har kommunfullmäktige bestämt fem långsiktiga mål - ekonomi, miljö, utbildning, hälsa och transparens.

  Dessa fem mål finns i den strategiska planen. Målen ska styra våra satsningar och de prioriteringar som vi gör. Våra fem långsiktiga mål är alla kopplade mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Här berättar Martin Sjölander, kommunstyrelsens ordförande och Maria Fredriksson, kommundirektör mer om våra mål.

  Dubbelklicka på filmen för att få upp filmspelarens meny med textning och andra knappar.

 • Som grund för vårt gemensamma arbete ligger vårt huvuduppdrag som kommun:
  - Att skapa goda förutsättningar för alla som lever, verkar och gör besök i Söderköping

  Vi har också en värdegrund för vårt arbete som utgår från våra fyra värdeord:

  Helhetssyn – Ser vi hela bilden, hela problematiken?

  Engagemang – Hur engagerade är vi?

  Nytänkande – Tänker vi nytt nu?

  Tydlighet – Är vi tillräckligt tydliga, når vi fram?

  Om vi i varje projekt och i varje möte reflekterar över dessa ord så är vi på god väg till att lyckas med vårt huvuduppdrag.