Samhälle och Trafik

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 med flera (E22)

Syftet med att upphäva delar av detaljplanen är att säkerställa att Trafikverkets vägplan stämmer överens med kommunens detaljplan. Genom att upphäva berörda delar av detaljplanen kan Trafikverkets vägplan fastställas.

Trafikverket arbetar med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av väg E22 i Söderköping. En del i Trafikverkets arbete är att upprätta en vägplan för den nya sträckningen. Vägplanen strider mot Detaljplan för del av Mariehov 5:26 med flera, vilket betyder att vägplanen inte kan fastställas om inte detaljplanen ändras eller upphävs.

Förslaget var ute på samråd mellan den 6-20 oktober 2017. Granskning pågick 14-28 mars 2018. Detaljplanen kan antas först efter att Trafikverket har gjort de slutliga ändringarna av vägplanen.

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl. antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 § 72. Förslaget vann laga kraft 2021-09-28.