Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Marö 1:7

Kommunfullmäktige har den 19 december 2018 antagit detaljplanen.

Planområdet ligger på Marö norr om Mon på Norra Finnö. Planförslaget innebär att området bebyggs med fritidsboende/permanentboende, att ett bryggområde skapas samt att allmän plats skapas i form av naturmark och gata. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.