Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Skönberga 2:1 (Skönberga Prästgård)

Planförslaget syftar till att möjliggöra en ny fastighetsbildning. I samband med försäljning av Skönberga prästgård 2:1 har Söderköping S:t Anna Församling inkommit med förfrågan om planbesked. I planbeskedet föreslås delar av fastigheten Skönberga Prästgård 2:1 regleras till fastigheten Skönberga kyrka 1:6. De områden som berörs i förfrågan är ytor för parkering och gata samt en äldre stallbyggnad.

Samhällsbyggnadsnämnden antog planen 2017-08-29 § 85 och detaljplanen har vunnit laga kraft.