Samhälle och Trafik

Detaljplan för Snöveltorp 3:149

Planområdet är beläget i nordöstra Snöveltorp. Detaljplanens syfte är att skapa samma byggrätt för Snöveltorp 3:149 som gäller för de övriga fastigheterna längs Centralvägen i Snöveltorp. Planbestämmelserna i denna plan motsvarar därför de bestämmelser som finns i detaljplan för Snöveltorp 3:1, lagakraftvunnen 2009-10-17.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.