Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Detaljplaner som vunnit laga kraft / Stadsplan för stadsäga 27 med flera (E22)

Upphävande av del av Stadsplan för stadsäga 27 med flera (E22)

Trafikverket arbetar med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av väg E22 i Söderköping. En del i Trafikverkets arbete är att upprätta en vägplan för den nya sträckningen. Vägplanen strider mot Stadsplan för stadsäga 27 med flera, vilket betyder att vägplanen inte kan fastställas om inte detaljplanen ändras eller upphävs.

Syftet med att upphäva delar av gällande stadsplan är att säkerställa att Trafikverkets vägplan stämmer överens med kommunens stadsplan. Genom att upphäva berörda delar av stadsplanen kan Trafikverkets vägplan fastställas.

Förslaget var ute på samråd mellan den 6-20 oktober 2017. Granskning pågick 14-28 mars 2018. Detaljplanen kan antas först efter att Trafikverket har gjort de slutliga ändringarna av vägplanen.

Upphävande av del av stadsplan för stadsäga 27 m.fl. antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 § 73. Förslaget vann laga kraft 2021-09-28.