Samhälle och Trafik

Detaljplan för Klovöja 1:3 (Stora Kalvö)

Syftet med förslaget till detaljplan är att medge lantmäteriförrättning för delägarna i fastigheten att kunna stycka av varsin fastighet. Planen innebär att max 8 fritidshustomter styckas av från stamfastigheten medan stamfastigheten forstätter att ägas och skötas gemensamt av fritidshusägarna. Ingen ytterligare byggrätt medges, men den nuvarande byggrätten kvarstår så de fastighetsägare som inte har utnyttjat sin fulla byggrätt har fortfarande möjlighet att utnyttja den. Som framgår av fotot nedan har två delägare(B och D) till fastigheten utnyttjat sin byggrätt fullt, medan de andra två fortfarande har byggrätt kvar.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 18 juni 2014. Planen vann laga kraft den 24 juli 2014.