Samhälle och Trafik

Ekö 3:1 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för Ekö 3:1 har upprättats som möjliggör för bostadstomter på Norra Finnö. Planförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan.

Vi reviderar ni förslaget efter samrådet.

Planförslaget omfattar del av Ekö 3:1 m.fl. på Norra Finnö. Planen syftar till att pröva cirka 23 tillkommande tomter för bostadsbebyggelse med anslutningsväg samt bryggplatsområde. Planen medger också uppförande av tekniska anläggningar för vattenverk och avloppsreningsverk.

Bild av området som berörs

Klicka för större bild

Processen hittills

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2020-09-30 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in.

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte den 2022-08-25 § 65 beslutat att samråd kan hållas om detaljplan för Ekö 3:1 m.fl.

Samråd av planförslaget pågick mellan 2022-09-19 - 2022-10-10.

Tack för dina synpunkter

Alla synpunkter som har kommit in bearbetas och kan komma att leda till förändringar i planförslaget. Planförslaget kommer att ställas ut för granskning vid ett senare tillfälle, vilket ger ytterligare en möjlighet att ge synpunkter på planförslaget.

Frågor och svar

 • När detaljplanen har vunnit laga kraft (börjat gälla) så kan man söka bygglov. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits förutsatt att beslutet inte överklagas. 

  Det är upp till den som äger marken att genomföra byggnationen. Kommunen ansvarar för de områden som är planlagda som allmän plats (exempelvis Gata eller Park). 

 • På Boverkets hemsida finns beskrivningar av hur olika planbestämmelser får användas och varför. Här kan du exempelvis läsa mer om planbestämmelser för kvartersmark (tomtmark).

 • Alla detaljplaner ska genomgå en formell process där flera personer, myndigheter och intressenter får komma till tals. Första steget när det gäller dialog är samråd, därefter när tillräckliga redigeringar gjorts så granskas planen innan de slutliga revideringarna görs. 

  Alla detaljplaner tar olika lång tid. Vissa är mindre komplicerade och tar ett eller två år att ta fram medan andra kräver många olika utredningar vilket tar tid. Det kan också dyka upp nya frågor under planarbetets gång som behöver undersökas för att säkerställa att marken kan bebyggas på det sätt som är tänkt. 

  Läs mer om detaljplaneprocessen hos Boverket

 • En detaljplan gäller tills den upphävs genom ett politiskt beslut eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid, vilket är den tid som man i vissa fall kan ställa krav på att kommunen bygger ut allmänna platser som gator och parker. Detaljplanen gäller även efter att genomförandetiden har gått ut. 

 • Alla som vill får lämna synpunkter på en detaljplan under samråds- och granskningstiden. Det är inte alla som kommer bedömas vara sakägare. En sakägare har talerätt vid en juridisk prövning i Mark- och miljödomstolen. Det är domstolen som slutligen avgör vem som är sakägare men kommunen gör alltid en bedömning utifrån den fastighetsförteckning som tas fram till respektive plan. 

 • Alla synpunkter som tas emot diarieförs och läses igenom av handläggaren som är ansvarig för detaljplanen. Synpunkterna sammanfattas och bemöts i en samrådsredogörelse där det motiveras ifall synpunkten inte kan tillgodoses. Vissa synpunkter leder till ändringar i planhandlingarna vilket också redovisas. Samrådsredogörelsen utgör ett underlag till granskningshandlingarna och kommer finnas tillgänglig att läsa under granskningen för både politiker, medborgare och andra myndigheter så som Länsstyrelsen. 

 • När beslut om antagande fattats av kommunfullmäktige eller Samhällsbyggnadsnämnden kan det överklagas. Det ska ske inom tre veckor efter att protokollet justerats. Läs mer hos Boverket.