Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Pågående detaljplaner / Tyrislöt 1:29 (Norra Finnö reningsverk)

Tyrislöt 1:29 (Norra Finnö reningsverk)

Detaljplanen har blivit överklagad.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 2023-10-16 §110. Beslutet att
anta detaljplanen har överklagats och har skickats över till
mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Ärendets gång

Serviceförvaltningen har behov av att bygga om sina anläggningar på Norra Finnö. Servicenämnden beslutade 2018-04-24 om att slå ihop reningsverken i Tyrislöt, Sanden och Gäddvik till ett och samma projekt. För att genomföra projektet krävs en ny detaljplan. Serviceförvaltningen ansökte därför om planbesked på fastigheten Tyrislöt 1:29 och planbeskedet beviljades av samhällsbyggnadsnämnden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt reningsverk på Tyrislöt 1:29 som kan ersätta reningsverken i Sanden, Gäddvik och Tyrislöts hamn.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen tagit fram ett planförslag för en del av fastigheten Tyrislöt 1:29. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 26 juni 2019. Detaljplanen överklagades och Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut.

Behovet av ett nytt reningsverk kvarstår och en fördjupad lokaliseringsutredning har togs fram för att utreda det optimala läget för ett nytt reningsverk. Lokaliseringsutredningen förespråkar samma område som har behandlats tidigare. Revideringar av planförslaget sedan tidigare antagande har skett.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 2021-12-08 §126. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för hantering.

Mark- och miljödomstolen beslutade i sitt domstolsbeslut att avslå eller avvisa samtliga överklaganden som har inkommit. Klagande har överklagat mark- och miljödomstolens beslut och ärendet har översänts till mark- och miljööverdomstolen för fortsatt handläggning.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade att upphäva kommunfullmäktiges beslut om antagande på grund av formellt handläggningsfel. Söderköpings kommun gör därför om granskningen för att korrigera detta misstag. Inga förändringar i planförslaget har skett.

Förslaget var utställt för den tredje granskningen mellan 2023-06-29 och 2023-07-30. Inkommna synpunkter har sammanställts i dokumentet Granskningsutlåtande 3 som finns att läsa under rubriken Granskningshandlingar längre ner på sidan. 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 2023-10-16 §110. Beslutet att
anta detaljplanen har överklagats och har skickats över till
mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Frågor och svar nytt reningsverk Norra Finnö

Fråga: Tomten är ganska stor, varför?

Svar: Hela tomtområdet är 5000 m2. Ytkraven för verksamheten är större än för befintliga reningsverk eftersom nytt reningsverk är anpassat efter skillnaden i belastning sommar- respektive vintertid.

Tillräckliga ytor för vändning av slamhämtningsfordon med släp krävs också.
En del av byggrätten kommer reserveras för eventuellt behov av förrådsbyggnader kopplade till driften av de kommunala anläggningar som finns i området.

Fråga: Hur stor är byggnaden?

Svar: VA-kontoret projekterar för en byggnad på 700 kvadratmeter. Maximal byggrätt är 1200 kvadratmeter för att ta höjd för eventuella utbyggnadsbehov.

För att skapa förutsättningar för att bygga ett avloppsreningsverk som kan anpassa reningsprocessen efter belastning och säsong krävs en byggnad som kan inrymma det som kallas "parallella linor", vilket innebär att delar av verket kan kopplas på vid högre belastning och kopplas bort vid lägre belastning.

Fråga: Vilka bestämmelser gäller för byggnaden?

Svar: Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. En angränsande detaljplan finns där bebyggelsens utformning reglerats i syfte att ta tillvara på skärgårdsmiljön.

Planbestämmelser för den angränsande detaljplanen är följande:

- Byggnadernas fasader ska vara av stående träpanel som avfärgas med falu rödfärg

- Takmaterialet ska vara rött lertegel

- Bostadshusens vindskivor, knutar och fönster ska vara i täckande färg

För att anpassa bebyggelsen efter den lokala byggnadstraditionen regleras fasadmaterialet på liknande sätt som i angränsande detaljplan. Eftersom bebyggelsen i storlek liknar ekonomibyggnader till jordbruket kan det vara lämpligt att anknyta till samma stil.