Förskola och Skola

Skolkurator

Vad gör en skolkurator?

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och i relation till sin omgivning, familj och skola.

Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus.

Skolkuratorn är en stödfunktion för elever och föräldrar samt en resurs för skolpersonal. Kuratorns uppgift är att stödja elever som stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt.

Vad kan skolkuratorn hjälpa till med?

Till skolkuratorn kan elever komma med alla sina funderingar för att få stöd och vägledning i många olika frågor, till exempel:

• Skolsituation
• Självförtroende/självkänsla
• Mobbning och utanförskap
• Föräldrarelationer
• Kompisrelationer
• Krissituationer
• Kärleksbekymmer och mycket mer

En del elever träffar skolkuratorn under en längre period och det ger möjlighet till mer djupgående samtal som syftar till att öka elevens medvetande om sig själv och sin omgivning. Det skapar förutsättningar för förändring och utveckling.

Ibland får kuratorerna frågeställningar som kräver en annan kompetens. I dessa fall hjälper kuratorn till med att få kontakt med rätt person eller myndighet.

Tystnadsplikt!

Skolkuratorn har sekretess – tystnadsplikt.

Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, en anmälningsskyldighet. Det innebär att får personal reda på eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till socialförvaltningen.