Förskola och Skola

Specialskola

Specialskolan
Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:
• som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
• med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
• med grav språkstörning,
• med medfödd dövblindhet och
• som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.
Mer information om specialskolor finns på https://www.spsm.se/vara-skolor/om-specialskolan/ 

Ansökan om för en plats i specialskola sker i samarbete med rektor och övergripande specialpedagog inom Samlad elevhälsa i Söderköpings kommun.