Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Detaljplaner som vunnit laga kraft / Upphävande av tillägg till stadsplan för Söderköping stad (E22)

Upphävande av tillägg till stadsplan för Söderköping stad (E22)

Trafikverket arbetar med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av väg E22 i Söderköping. En del i Trafikverkets arbete är att upprätta en vägplan för den nya sträckningen. Vägplanen strider mot gällande tillägg till stadsplan, Karta öfer Westra området af år 1876 upprättade plan till utvidgning af Söderköpings Stad, vilket betyder att vägplanen inte kan fastställas.

Planförslaget syftar till att möjliggöra fastställelse av Trafikverkets vägplan genom att upphäva tillägget till stadsplanen. Tillägget till stadsplanen föreslås upphävas i sin helhet.

Förslaget var ute på samråd mellan den 6-20 oktober 2017. Granskning pågick 14-28 mars 2018.
Upphävande av stadsplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 § 70. Detaljplanen vann laga kaft 2021-09-28.