Samhälle och Trafik

Aspöja 1:18 (Bergön)

Syftet med detaljplanen är att skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om planbesked 2018-08-28 § 74. Fastigheten ligger i kommunens nordöstra skärgård nära gränsen mot Norrköpings kommun.

Kommunen begärde 2020-11-06 planeringsbesked från Länsstyrelsen för att få svar på hur Länsstyrelsen ser på två av överprövningsgrunderna miljöbalkens strandskyddsregler och riksintressen. Aktuella riksintressen på denna plats är riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv (enligt 3 kap 6§ MB), riksintresse för rörligt friluftsliv (enligt 4 kap 2§ MB) samt riksintresse för obruten kust (enligt 4 kap 3 § MB). Begäran omfattar Söderköping Aspöja 1:18 och förslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Länsstyrelsen beslutade 2021-01-15 att lämna ett negativt planeringsbesked. Beslutet var innehållsrikt och kommunen fick medhåll i flera av de avvägningar som gjorts mellan olika intressen. Länsstyrelsen kunde inte lämna positivt besked eftersom de menade att antalet önskade bostäder är för stort. De konstaterade också att projektet innehåller delar som både stärker och inkräktar på berörda riksintressen.

Söderköpings kommun har nu gått igenom beslutet och kommer gå vidare i ärendet.

Mer information kommer när ärendet har kommit längre i processen. 

Frågor och svar