Samhälle och Trafik

Aspöja 1:18 (Bergön)

Syftet med detaljplanen är att skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om planbesked 2018-08-28 § 74. Fastigheten ligger i kommunens nordöstra skärgård nära gränsen mot Norrköpings kommun.

Vi har nu påbörjat planarbetet

Söderköpings kommun har gått igenom länsstyrelsens beslut om planeringsbesked och valt att starta arbetet med en ny detaljplan för Aspöja 1:18.

VAD SOM SKA PRÖVAS

Sökande vill pröva en ny detaljplan för boende-, turism- och besöksändamål. Vi genomför nu nödvändiga utredningar som ligger till grund till vad som ska tillåtas i den nya detaljplanen. Under våren 2024 kommer underlag inför avgränsningssamråd med Länsstyrelsen tas fram samt andra planhandlingar som krävs för att detaljplanen ska kunna skickas ut på samråd.

Mer information om hur detaljplanen föreslås se ut och tillfälle att lämna synpunkter kommer under samrådet.

Planeringsbesked

Kommunen begärde 2020-11-06 planeringsbesked från Länsstyrelsen för att få svar på hur Länsstyrelsen ser på två av överprövningsgrunderna miljöbalkens strandskyddsregler och riksintressen. Aktuella riksintressen på denna plats är riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv (enligt 3 kap 6§ MB), riksintresse för rörligt friluftsliv (enligt 4 kap 2§ MB) samt riksintresse för obruten kust (enligt 4 kap 3 § MB). Begäran omfattar Söderköping Aspöja 1:18 och förslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Länsstyrelsen beslutade 2021-01-15 att lämna ett negativt planeringsbesked. Beslutet var innehållsrikt och kommunen fick medhåll i flera av de avvägningar som gjorts mellan olika intressen. Länsstyrelsen kunde inte lämna positivt besked eftersom de menade att antalet önskade bostäder är för stort. De konstaterade också att projektet innehåller delar som både stärker och inkräktar på berörda riksintressen.

 

 

Frågor och svar

 • Ifall kommunen arbetar vidare med ett samrådsförslag så kommer synpunkter som rör andra frågor än riksintressen och strandskydd vara ett underlag till planförslaget. Flera av de synpunkter som skickats in när förslaget till planeringsbesked (underlag) gjordes rör sådant som ligger utanför det som planeringsbeskedet ska behandla, däremot så är det frågor som kommer hanteras i ett eventuellt detaljplaneförslag där kommunen redovisar projektet som helhet. 

 • För att genomföra förslaget och kunna söka bygglov enligt förslaget så krävs att en detaljplan har genomgått alla formella steg (samråd, granskning, och antagande) och börjat gälla, det vill säga fått laga kraft. Därefter kan bygglov sökas och när man har fått startbesked kan byggnationen påbörjas.  

 • Detaljplaner bekostas av den som har nytta av planen. Plankostnadsavtal har tecknats med fastighetsägaren för att reglera kostnaderna för detaljplanens framtagande.

 • Beslut om planeringsbesked

  Länsstyrelsen beslut om planeringsbesked kan överklagas av kommunen. Om kommunen väljer att överklaga så är det regeringen hanterar det. Ett beslut om planeringsbesked enligt 5 kap. 10 f § får överklagas endast av kommunen. Lag (2017:424). 10 a §   

  Du som privatperson eller grannfastighet kan överklaga beslutet att anta detaljplanen

  Den som kommunen bedömer vara sakägare och som innan granskningstidens slut har lämnat synpunkter på planförslaget som inte blivit tillgodosedda får överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan. Det är alltså först när kommunens politiker fattat beslut om att anta en detaljplan som det finns ett beslut som kan överklagas. 

  När ett överklagande kommer in så kontrollerar kommunen att överklagandet kommit in i rätt tid (rättidsprövning). Därefter skickas överklagandet tillsammans med rättidsprövningen och alla handlingar i ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen. Den slutliga bedömningen av vem som är sakägare görs av Mark- och miljödomstolen.

 • Press