Samhälle och Trafik

Europaväg 22, ny sträckning

Filmen ovan är Trafikverkets animering av vägplaneförslaget för E22 Förbifart Söderköping. Filmen saknar ljud.


Det är Trafikverket som ytterst ansvarar för projektet kring den nya dragningen av E22. För kommunens del innebär den nya vägsträckningen helt nya möjligheter att utveckla staden. 

Senaste nytt om E22

 • Trafikverket påbörjar idag upphandling av entreprenör för den nya sträckan av E22 vid Söderköping.

  "Vårt arbete inom E22-projektet fortskrider i avvaktan på besked om byggstart från regeringen, som vi tror kommer i slutet av 2024" meddelar Trafikverket på sin webbplats.

  Här kan du läsa hela nyheten...

 • För att börja bygga den nya sträckningen av E22 är nästa steg att dessa två saker behöver bli klara:

  1. Finansiering i nationell plan och en tydlighet vad Söderköpings kommun respektive Trafikverket ska betala.
  2. Ett formellt byggstartbeslut av regeringen.

  Finansiering

  Kommunen har fått svar från Trafikverket att det finns fullständig finansiering för projektet utifrån den slutkostnad som är beräknad i dagsläget. Det tidigare avtal som tecknats gällande medfinansiering bedöms i det här läget som tillräckligt. Det innebär att Trafikverket kan lämna in underlaget om finansiering till departementet i mars.

  Byggstartbeslut

  Regeringen beslutar sedan i december 2024 om E22-projektet ska flyttas till den byggstartgrupp för projekt som beräknas starta mellan åren 2025-2027.

  Pågående arbeten

  Under tiden som detta pågår fortsätter kommunen och Trafikverket arbeta vidare med avtalsförhandlingar gällande till exempel flytt av VA-ledningar, utrustning vid hållplatser, skyddsåtgärder för hasselsnok och utbyggnad av gång- och cykelvägar.

  Parallellt jobbar vi även med våra egna olika stadsutvecklingsprojekt som är kopplade till nya E22. Just nu pågår bland annat en nulägesanalys där målpunkter och nuvarande trafiksystem kartläggs. Vi jobbar även med en prognos som visar vad som händer med stadens trafiksystem på sikt när nya E22 öppnas för trafik och planerade exploateringar har blivit verklighet.

 • Trafikverket meddelar idag att byggstart för den nya sträckningen av E22 inte kommer att ske under 2024.

  - Vi har sedan vägplanen vann laga kraft i februari fortsatt arbetet utifrån våra planer, säger Martin Sjölander (M), ordförande i kommunstyrelsen. Förhoppningen var att regeringen kunde ha fattat ett byggstartsbeslut nu i december 2023, där man kunnat börja bygga under 2024. Trafikverkets bedömning är att regeringen kan ta byggstartsbeslut under 2024, och då med en förväntad byggstart tidigast under 2025, avslutar Martin.

  Kommunens arbete kommer att fortsätta enligt våra planer även om byggstarten blir framflyttad.

  Trafikverkets nyhet

  Ny tidplan för Söderköpings förbifartsbygge - Trafikverket

 • Till följd av den nya sträckningen för E22 kommer del av nuvarande E22, från söder om Göta kanal till anslutning 210 mot skärgården, bli kommunal gata efter det att den nya sträckningen öppnats för trafik.

  Trafikflöden av motordrivna fordon genom staden kommer minskas drastiskt. Möjligheter till en attraktiv stad genom en omvandling till gata ges och ska tillvaratas. Det kräver att Söderköping planerar för gatans nya funktion och utformning och för trafikering på anslutande gator till och från trafikplatserna på nya E22. Kommunen har därför uppdragit till WSP att ta fram en trafikstruktur för alla trafikslag och trafikkategorier på det kommunala gatunätet kopplat till de förändringar som uppstår i och med E22:ans nya dragning. Syftet med uppdraget är således att förbereda för den utveckling som kommer med den nya sträckningen av E22 och att säkerställa att vägnätets funktion och utformning bidrar till ett välfungerande och välutformat gaturum som underlättar söderköpingsbornas vardag. Fokus ska ligga på gående, cyklister, boende, kollektivtrafik och turister.

  Kartläggningen väntas vara framtagen i början av 2024.

 • Vid E22, söder om Göta Kanal, har E.ON under maj påbörjat arbetet med flytt av fjärrvärmeledningar. Ledningarna ligger idag nedgrävda på den sträckan där den nya förbifarten och tillhörande akvedukt kommer vara.

  Vid omläggning av fjärrvärmeledningarna anpassas de också till kommunens exploateringsplaner vid trafikplats Norra. Exempelvis borras del av ledningarna för att hamna på ett djup så det kan anläggas en öppen dagvattenyta på platsen ovanpå ledningarna. Inom området för stadens norra entré planeras även för trafiknära service och verksamhetsmark, där kommande detaljplanearbete väntas påbörjas inom kort.

  Flytt av VA-ledningar 2024

  Kommunen kommer också att behöva flytta ledningar till följd av Trafikverkets nya sträckning av E22. Flytt av VA-ledningar norr om Göta Kanal planeras utföras under 2024, innan Trafikverkets byggstart.

 • Regeringen tog 16 februari 2023 beslut att fastställa vägplanen för ny sträckning av E22. Det innebär att regeringen har tagit ställning till de överklaganden som hade kommit in och att vägplanen nu har vunnit laga kraft.

  - Det här är en historisk dag för Söderköping, och en milstolpe för vår fortsatta utveckling, säger Martin Sjölander, kommunstyrelsens ordförande. Beslutet innebär att utformningen av den nya sträckningen av E22 som är planerad och projekterad nu är fastslagen. Det här var nästa viktiga steg och nu fortsätter vi framåt tillsammans med Trafikverket, avslutar Martin.

  Den nya sträckningen väster om Söderköping kommer att bli cirka 10 kilometer lång och att ha fyra helt planskilda korsningar. Man planerar att sträckan kommer ha en referenshastighet på 100 km/h. E22 kommer att passera under Göta kanal.

Information om arbetet med E22

 • Bilderna nedan är hämtade från Gestaltningsprogram E22 Förbi Söderköping inklusive väg 210 Skärgårdslänken, Söderköpings kommun, Östergötlands län 2017-06-16.

  Övergripande vy, 3 bilder


  Klicka här för större bild

  Klicka här för större bild

  Klicka här för större bild

  Trafikplats Slussporten

  Klicka här för större bild
  Nya E22 passerar under Trafikplats Slussporten med 2+2 väg. Busshållplatser för expressbussar. Sprängning genom berget och ny anslutning till Gamla Riksvägen. Trafikplatserna Korsbrinken och Klevbrinken stängs. 

  Akvedukt, passage under Göta Kanal

  Klicka här för större bild
  Gång- och cykelväg löper utmed E22:s östra sida. 

  Trafikplats Norra

  Klicka här för större bild
  E22 passerar över väg 210. Befintlig bro över Göta Kanal rivs.

  Bro över Storån

  Klicka här för större bild
  Brobyvägen, bro över nya E22.

  Trafikplats Västra

  Klicka här för större bild
  Nya E22 passerar över befintlig väg, Östra Rydsvägen/väg 780. Busshållplatser för expressbussar.

  Trafikplats Södra

  Klicka här för större bild
  Väg 210 Skärgårdslänken byggs om på en sträcka på ca 2,5 km och ansluter till den nya förbifarten i den sydligast belägna trafikplatsen. Denna väg utformas för 80 km/h och med en bredd på 8 m.

 • Kommunen har tillsatt en politisk referensgrupp för E22 samt en styrgrupp för E22 på tjänstemannanivå för att hantera frågeställningar kopplat till den nya vägsträckningen som planeras. Referensgruppen och styrgruppen ska fungera rådgivande för Kommunstyrelsen inför beslut i ärenden för vägprojektet.

  Den politiska referensgruppen består av:

  • Martin Sjölander (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Kenneth Johansson (S), 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
  • Peter Karlström (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

  På möten med referensgruppen medverkar även:

  • Maria Fredriksson, kommundirektör
  • Therese Nordgren, samordnare för E22
  • Samt andra tjänstemän som föredragande eller sakkunniga.

  Styrgruppen för E22 på tjänstemannanivå består av:

  • Maria Fredriksson, kommundirektör,
  • Linda Wahlman, samhällsbyggnadschef
  • Maryam Zeitooni Dicker, serviceförvaltningschef
  • Theres Stark, VA- och renhållningschef
  • Magnus Hanberth, ekonomichef
  • Aline Eriksson, plan- och bygglovschef
  • Samt andra tjänstemän som är föredragande eller sakkunniga, till exempel projektledare och planhandläggare.
 • Det är Trafikverket som ytterst ansvarar för projektet kring den nya dragningen av E22. Du hittar information om deras arbete på Trafikverkets webbplats.

  Förbifart Söderköping - Trafikverket

 • Det här ansvarar Söderköpings kommun för

  För kommunens del innebär den nya vägsträckningen helt nya möjligheter att utveckla staden. Kommunen har en övergripande projektgrupp med en samordnare, en teknisk projektledare och en VA-ingenjör. De ansvarar för att lokala intressen lyfts fram till Trafikverket.

  Kommunens utvecklingsplaner och erforderliga tekniska arbeten kopplat till den nya vägsträckningen drivs i form av ett antal delprojekt via en styrgrupp på tjänstemannanivå. Till denna finns en politisk referensgrupp för E22 som fungerar rådgivande för Kommunstyrelsen inför beslut i ärenden för vägprojektet.