Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / E-hälsa och välfärdsteknik

E-hälsa och välfärdsteknik

E-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering

Inom områdena socialtjänst och hälso- och sjukvård pratas det om e-hälsa och vikten av att utveckla olika välfärdstekniker.

I Vision ehälsa 2025 säger regeringen att:

"Vi ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter”. Visionen syftar till att digitalisering och e-hälsa ska underlätta för människor att uppnå en god hälsa och välfärd och bidra till en ökad självständighet och delaktighet i samhället."

Det är precis det som välfärdsteknik och e-hälsa innebär för våra verksamheter och våra målgrupper:

Att med hjälp av en mobiltelefon, en e-tjänst, ett GPS-larm, en läkemedelsautomat, en nattkamera, en kalenderapp eller något annat digitalt verktyg eller digital kommunikationstjänst få ett ökat välmående, ökad självständighet och en ökad delaktighet

Varför är det så aktuellt med e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering?

I dagens samhälle pågår det en snabb utveckling inom digitalisering och kraven växer från samhället och från enskilda individer på att kommunen ska ”hänga med” i utvecklingen och tillhandahålla samma tekniker och digitala tjänster. Detta ställer även krav på våra verksamheter och medarbetare att har en bra digital kompetens för att kunna möta den pågående digitaliseringen.

Vi står inför en växande äldre åldersgrupp som kräver vård och omsorg samtidigt som de arbetsföra åldersgrupperna minskar. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kan vi utveckla våra verksamheter och använda resurserna mer effektivt.

Med välfärdstekniker kan vi öka kvaliteten och få en jämlikare vård och omsorg där våra brukare blir trygga och mer aktiva, delaktiga och självständiga.

Välfärdsteknik och e-hälsa på socialförvaltningen i Söderköping

Grunden för vårt arbetet med välfärdsteknik är vår "Strategi för e-hälsa och välfärdsteknik 2020-2023. 

Syftet med strategin är att:

 • ha tydliga gemensamma mål att arbeta mot, att strukturera ett gemensamt införande av e-hälsa och välfärdsteknik och att genomföra en digitalisering och automatisering av förvaltningen processer

 • digitalisering och automatisering inom socialförvaltningen ska innebära en verksamhetsutveckling med ett nytt sätt att utföra arbetsuppgifter med digital teknik, som ger ett effektivt användande av verksamheternas resurser

 • användande av välfärdsteknik ska bidra till en ökad aktivitet, trygghet, jämställdhet, självständighet, delaktighet och inflytan­de för socialförvaltningen målgrupper.


Vi har fem övergripande mål som ska löpa som en röd tråd ner i verksamheternas verksamhetsplaner

 1. Från analogt till digitalt och automatiserat
  Vi ska digitalisera och automatisera där det går för att kunna använda våra resurser där det behövs i det mänskliga mötet.

  Ett digitalt alternativ ska så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsvalet i insatser som rör hantering av information och kommunikation i verksamheterna.

  Vi ska uppmuntra innovativa och nytänkande förslag och användandet av digitala verktyg och tjänster.

 2. Från stationärt till mobilt och distansoberoende
  Alla våra system och tjänster ska kunna användas mobilt och distansoberoende.

  Alla ska ha tillgång till rätt verktyg för att kunna arbeta mobilt och distansoberoende.

  Kontakt med socialtjänst och hälso och sjukvården ska alltid kunna ske genom digitala lösningar som möjliggör att människor på ett distansoberoende sätt kan ha kontakt med verksamheter och få stöd i insatser från hemmet

 3. Ökad digital mognad och digital kompetens i hela förvaltningen
  Vi ska utveckla en organisation med god förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering (digital mognad)

  Alla medarbetare och ska ha kompetens att använda aktuella digitala verktyg och
  tjänster för att kunna följa med i den digitala utvecklingen.

 4. Ökad delaktighet – trygghet – jämställdhet - delaktighet med välfärdsteknik

  Vi ska använda oss av trygghetsskapande digital teknik i hemmet och på boenden.

  Vi ska aktivt arbeta för att minska ett digital utanförskapet för våra målgrupper genom att delge kunskap samt öka tillgängligheten med hjälp av digitala tjänster, verktyg och hjälpmedel.

  Vi ska vara delaktiga i framtida utveckling av det digitala hemmet som möjliggör en nära vård och möjlighet att bo kvar hemma.

  Vi ska med digitala verktyg och tjänster utveckla en god och säker kommunikation i kontakter med våra målgrupper.

 5. Säkert med digitalt
  Vi ska använda digitala verktyg och tjänster vid utredningar, analyser och uppföljningar för att säkerställa rätt information och en bra kvalitet.

  Vi ska ha en säker roll och behörighetsidentifikation och följa regionens arbete med identitetsfederation.

  Vi ska ha en strukturerad och standardiserad dokumentation i våra system och använda oss av digitala kvalitetsregister.

Pågående utveckling 

På dessa sidor kan du läsa mer och se på filmer om vårt pågående och planerade arbete kring e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering