Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Nära vård

Nära vård

Nära vård handlar om att vården finns där östgöten behöver den. Det innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från östgötens behov snarare än organisationernas struktur. För att alla ska gå i samma riktning mot nära vård krävs gemensamma mål, samsyn och goda relationer i hela vårdkedjan.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta. En mer tillgänglig, närmare vård och nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler.

 • Stora framsteg har gjorts inom hälso- och sjukvården. Ny teknik och nya behandlingsmetoder gör att vi lever längre och mår bättre. Men vården står inför stora utmaningar. År 2030 kommer vi att vara betydligt fler äldre. Fler kommer också att leva längre med kroniska sjukdomar.

  För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta den framtida befolkningsökningen och ett ökande vårdbehov krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg.

  Ett annat viktigt skäl till att vi arbetar med Nära vård är att det skapar möjlighet för invånarna att bli mer delaktiga i sin vård exempelvis genom digitala verktyg och vård i hemmet. Färre ska behöva besöka sjukhuset och istället få vård på vårdcentral eller i eget eller särskilt boende.

  Vården ska vara hälsofrämjande och förebyggande för att vi ska ha möjlighet att hålla oss friska länge och ha god livskvalitet. En vård där insatser samordnas utifrån invånarens behov. Inte utifrån hur vården är organiserad.

 • Målet är att vården finns där östgöten behöver den. Den är nära och tillgänglig. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster. Vi arbetar förebyggande för att östgöten ska vara frisk länge, ha god livskvalitet och ta eget ansvar för sin hälsa.

  Östgöten ska uppleva att "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver".

 • Omställningen till Nära vård är ett långsiktigt arbete. En arbetsgrupp bestående av representanter från länets 13 kommuner och Region Östergötland har tagit fram en gemensam målbild för år 2030.

  Samtidigt fortsätter det arbete som redan påbörjats för omställning till den nära vården genom ett antal initiativ och projekt.

 • Arbetet med Nära vård drivs av Region Östergötland och länets tretton kommuner. Målbilden som tagits fram visar var vi ska vara inom olika viktiga områden år 2030.

  Nära vård innebär att vården finns där östgöten behöver den. Den är tillgänglig, samordnad och nära. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster.

  Nära vård bygger på relationer och är förebyggande för att östgöten ska vara frisk länge, ha god livskvalitet och kunna ta eget ansvarför sin hälsa.

  Östgöten ska uppleva att: "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver".

  Östergötlands kommuner och region samverkar för att nå målet med en Nära vård 2030. De 13 olika kommunerna i Östergötland har idag olika utmaningar, bland annat geografiska skillnader. I framtiden krävs ett mer gemensamt grepp.

  Målbild Nära vård 2030 - Region Östergötland

 • Tillsammans med Region Östergötland och länets 13 kommuner ska vi nå målbilden 2030. Gemensamt arbetar vi med omställningen till Nära vård.

  Den här webbplatsen vänder sig i första hand till dem som arbetar inom vård och omsorg för att man på ett enkelt sätt ska kunna hitta information om några av alla de projekt och aktiviteter som pågår när det gäller Nära vård i Östergötland.

  Här kan du läsa mer om arbetet i omställningen till Nära vård och ta del av informationsmaterial, filmer, presentationer, mallar och bildmaterial.

  Välkommen till Nära vård - Region Östergötland