Bostad och Miljö

När behövs bygglov?

Du behöver bygglov i de flesta fall om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

Du behöver dessutom bygglov om du till exempel ska:

 • Ändra utseendet på en byggnad.
 • Utföra renovering på en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
 • Bygga en mur eller ett plank.
 • Inreda en vind.
 • Sätta upp en skylt eller ljusanordning.
 • Anlägga parkeringsplatser eller upplag.
 • Uppföra vissa typer av anläggningar.
 • Uppföra ett vindkraftverk.

Så här ansöker du om bygglov. Visa åtgärder kräver inte bygglov men kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

När behöver du inte lov?

Du behöver inte lov om du till exempel ska:

 • Bygga altandäck. Altadäcket får vara max 1,1 meter högt från marken till trädäckets överkant, är det högre krävs bygglov.
 • Bygga ett staket. Ett staket får vara max 1,1 meter högt. Är det högre räknas det som plank och kräver då bygglov.
 • Bygga en mur eller stödmur som är 0,5 meter eller lägre.
 • Anlägga en brygga. (Observera att du här kan behöva strandskyddsdispens.)
 • Anlägga en pool.
 • Montera solceller. Förutom när panelerna inte följer byggnadens form, om byggnaden är av kulturhistoriskt värde eller ligger inom område utpekat av försvarsmakten då krävs bygglov.

Till ditt en- och tvåbostadshus behöver du inte heller lov eller anmälan för att:

 • Uppföra en eller flera komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Friggebodens taknockshöjd får inte överstiga 3 meter från markens medelnivå invid byggnaden. Friggeboden måste uppföras i omedelbar närhet till bostadshuset.
 • Anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om Skärmtaken får tillsammans inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Uppföra plank eller mur för att anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket inte är högre än 1,8 meter.
 • Måla om, byta taktäckningsmaterial eller fasadbeklädnad om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Om du vill placera ovanstående åtgärder närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannarna inte ger sitt medgivande måste du ansöka om bygglov.

Placering närmare tomtgräns mot gata/väg eller parkmark (allmän plats) än 4,5 meter kräver alltid bygglov och då gäller bestämmelserna i detaljplanen.