Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bostad och Miljö

Kart- och mättjänster

Inmätningar görs av allt som har att göra med fastighetsgränser och byggnader, för detaljplanearbeten och projektering. En annan uppgift är inmätningar för komplettering och underhåll av kommunens kartdatabaser och mätpunkter. Fastighetsgränser (tomtgränser) och gränsutvisningar görs av kommunen.

 • Om mätningar

  I bygglovsbeslutet informeras den sökande om utstakning och ifall lägeskontroll krävs. Utstakning och lägeskontroll utförs av kommunens mätningsingenjör eller av annan mätningskompetent person.

  Om inte kommunens mätningsingenjör utnyttjas ska den sakkunniga mätexperten som byggherren utser först godkännas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. För att få utföra mätningsarbete måste anlitad mätningsexpert vara sakkunnig i enlighet med rekommendationerna i Handbok för mätningsingenjörer/ Handbok imät- och kartfrågor.

 • Vad är lägeskontroll?

  Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen hamnat i det läge på fastigheten som bygglovet angav. allmänt kan sägas att lägeskontroll ska göras för de byggnader och anläggningar som utstakning har gorts för. I vissa fall till exempel för mindre tillbyggnader och för enklare byggnader, görs endast lägeskontroll utan någon föreliggande utstakning. Utanför detaljplanelagt område kan i vissa fall undantag från kravet på lägeskontroll finnas. Lägeskontroll ska utföras när formsättningen av grunden är klar.

   

 • Vad är utstakning?

  Utstakning innebär att läget av en planerad byggnad eller anläggning märks ut på marken, i överensstämmelse med det givna bygglovets situationsplan. Utstakning görs normalt i anslutning till påbörjande av schaktningsarbeten. Nya byggnader, stora tillbyggnader och tillbyggnader nära fastighetsgräns ska stakas ut. Utanför detaljplanelagt område kan i vissa fall undantag från utstakningskraven finnas. Utstakning sker ibland i två steg. Först kan en grovutsättning utföras, vid vilken byggnadens hörn markeras med exempelvis stakkäppar. Därefter görs en finutstakning på profiler som steg två.

 • Läs mer om mätning

  Boverket har information om utstakning och lägeskontroll.

 • Gränsutvisning

  Kommunen kan göra gränsutvisning, olika typer av inmätningar och avvägningar. För gränsbestämning ansvarar Lantmäteriet. 

 • Nybyggnadskarta

  Nybyggnadskarta beställs vid större nybyggnader inom detaljplanelagt område, exempelvis bostadshus. Fullständig nybyggnadskarta upprättas inför ansökan om bygglov. Kartan är ett samlat dokument (karta och beskrivning) som beskriver befintliga förutsättningar på fastigheten, den är avsedd att utgöra underlag för situationsplan till bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta mått och läge i plan- och höjd (inmätta tomthöjder). Den innehåller också uppgifter om befintliga byggnader, gränser för byggrätt, läget i plan- och höjdled för VA-anslutningspunkter och angränsande gata.

 • Enkel nybyggnadskarta

  Enkel nybyggnadsklarta är lämplig att beställa vid exempelvis byggnationer utanför detaljplanelagt område. Kartan tas fram utifrån tillgängligt kartmaterial. På en enkel nybyggnadskarta saknas tillexempel detaljplaneinformation, VA-uppgifter, markhöjder med mera.

 • Kartutdrag

  Ett kartutdrag av fastighetskartan kan levereras av kommunen.

 • Avgifter

  Alla kartor och alla mättjänster debiteras enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige.

 • Beställning av kart- och mättjänster

  För beställning av nybyggnadskartor och kartutdrag kontakta mätningsingenjör Tomas Ringqvist 0121-18133 tomas.ringqvist@soderkoping.se

 • GIS-frågor

  För frågor kopplade till kommunens geografiska data kontakta GIS-samordnare Linda Gustafsson 0121-18122