Bostad och Miljö

Kontrollansvarig (KA)

När krävs kontrollansvarig?

För att säkerställa att de krav och lagar som finns följs vid byggnation och rivning krävs i de flesta fall en kontrollansvarig (KA). Du som sökande har det yttersta ansvaret, men har kontrollansvarige som hjälp.

Förslag till kontrollansvarig ska anges redan vid bygglovsansökan/anmälan. Kontrollansvarig måste vara certifierad, på KIWAS alternativt RISE hemsida finns ett register med certifierade personer.

Kontrollansvarige ska bland annat:

 • Biträda byggherren att upprätta förslag till kontrollplan
 • medverka vid tekniskt samråd, kontroller och samhällsbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd
 • dokumentera arbetsplatsbesök
 • skriva utlåtande till slutbesked

Kontrollansvarig krävs i de flesta större projektet och krävs alltid vid nybyggnation. Vissa enklare åtgärder kan utföras utan kontrollansvarig.

Exempel på åtgärder där kontrollansvarig inte krävs

 • Enkla skärmtak
 • Uterum
 • Inglasade balkonger
 • Enkla tillbyggnader
 • Altaner
 • Mindre rivningar
 • Mindre markarbeten

Varje ärende behandlas enskilt och behovet av kontrollansvarig anpassas därefter.