Bostad och Miljö

Bygglovsprocessen

Nedan beskrivs bygglovsprocessen kort, längst ner på sidan under relaterade dokument hittar du dokument som innehåller mer utförliga beskrivningar över processens olika delar.

1. Ta reda på om du behöver söka bygglov

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggenhet för information om vad som gäller för din fastighet.

3. Bygglovshandlingar

För att kunna fatta beslut om bygglov behöver handläggaren underlag i form av ansökningsblankett och ritningar. Om ansökan inte är komplett måste kompletteringar begäras in vilket medför att handläggningen tar längre tid. Om du inte kan ta fram tydliga handlingar kontakta en arkitekt eller ingenjör som gör det åt dig. Det brukar löna sig i längden.

4. Skicka in ansökan

Använd vår E-tjänst eller blanketterna som du hittar här.

5. Bygglov beviljas

Handläggare bedömer om åtgärden uppfyller gällande bestämmelser. Skulle det exempelvis finnas avvikelser från detaljplan kommer grannar att ges möjlighet att yttra sig. Handläggningstiden beror på åtgärdens omfattning, handlingarnas kvalité samt tid på året.

6. Beslut om bygglov

De flesta bygglovbesluten tas på delegation. I vissa fall krävs det att nämnden tar beslutet. När beslutet är taget planeras en tid för tekniskt samråd in. Vid enklare ärenden tas dock beslut om startbesked direkt, utan något tekniskt samråd.

7. Tekniskt samråd

Av bygglovbeslutet framgår det vilka handlingar som ska redovisas på det tekniska samrådet. Vilka handlingar som ska redovisas beror på vilket åtgärd du har tänkt att utföra. Under samrådet diskuteras bland annat arbetets planering och organisation samt behovet av arbetsplatsbesök.

Många mindre åtgärder kräver inget tekniskt samråd. Exempel på åtgärder som inte kräver tekniskt samråd finns längst ner på sidan.

8. Startbesked

När de handlingar som följer av bygglovet samt att det tekniska samrådet är genomförts meddelas beslut om startbesked för åtgärden.

9. Arbetsplatsbesök

Efter lämnat startbesked ska kommunen minst en gång under arbetets gång besöka platsen. Kommunen för protokoll över besöket.

10. Slutsamråd

Byggåtgärder som omfattas av tekniskt samråd avslutas med slutsamråd. Slutsamrådet hålls normalt på arbetsplatsen. Under slutsamrådet går man igenom om kontrollplanen har följts, dokumentation från besök av arbetsplatsen, behov av andra åtgärder och om slutbesked kan ges.

11. Slutbesked

Kommunen ska med slutbeskedet godkänna att en eller flera åtgärder anses slutförda. Beslut om slutbesked ska vara taget innan byggnaden kan tas i bruk.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.