Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bostad och Miljö

Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, vid insjöar och vattendrag. Det syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. (Miljöbalken 13§ 2009:532.)

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. I Söderköpings kommun är strandskyddet i skärgården utökat. 

Inom ett strandskyddsområde får inte

 1. nya byggnader uppföras,
 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Till synes små åtgärder och ingrepp kan kräva strandskyddsdispens. Att på ett område som inte tidigare varit privatiserat anlägga gräsmatta, sätta upp en flaggstång eller anordna en liten badstrand kan kräva dispens. Att stadigvarande använda en båtbrygga som altandäck, försedd med utemöbler med mera, kan även kräva strandskyddsdispens.

Dispens

Kommunen får i enskilda fallet ge dispens från förbuden om det finns särskilda skäl. Det finns sex olika särskilda skäl för dispens: 

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I de flesta fall är det kommunen som prövar frågor om dispens. Länsstyrelsen beslutar dock i ärenden som rör områden skyddade enligt 7 kap i miljöbalken. Även när det gäller dispens för byggande av allmänna vägar, järnvägar eller försvarsanläggningar är det Länsstyrelsen som beslutar. Är området detaljplanelagt kan strandskyddet redan vara upphävt i detaljplanen. Kontakta miljökontoret för mer information. 

Vad ska en ansökan innehålla

 • Särskilda skäl för dispens
 • Motivering varför dipens ska kunna ges
 • Översiktskarta över åtgärdens läge i kommunen
 • Detaljkarta som tydligt visar vart på fastigheten åtgärden önskas utföras 
 • Bilder på det aktuella området med bra skärpa 

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan. 

Lär dig mer om strandskydd

Vill du lära dig mer om strandskyddet och vilka regler som gäller eller hur du söker dispens. Och för vad som det krävs dispens. Då kan du ta del av Strandskyddsdelegationens webbutbildning (som tar 20-30 min). Länsstyrelsen har mer informations om strandskydd, läs mer här.