Förskola och Skola

Synpunkter & Klagomål


Enligt skollagen (2010:800 4 kap, 8 §) ställs krav på att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till berörd pedagog eller ansvarig rektor.
Syftet är att:
• öka den enskildes möjlighet till inflytande
• snabbare kunna åtgärda fel och brister
• stärka barns och elevers rättssäkerhet

Så här gör du

Om du har sypunkter eller klagomål på förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning eller kulturskola kan du vända dig till oss. Din återkoppling utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.


Kontakta verksamheten
För att få en så snabb och effektiv hjälp som möjligt, kontakta i första hand den lärare eller personal som är berörd av ditt klagomål.

Kontakta rektor eller enhetschef
Om du då inte får den hjälp som du hoppats på av lärare/personal så vänder du dig i nästa steg till berörd rektor.

Vänd dig till kommunens klagomålshantering
Om du är missnöjd med rektors eller enhetschefs svar eller hantering av klagomålet så kan du vända dig till huvudman, det vill säga kommunen.

Det gör du genom att klicka på länken nedan för att komma till kommunens e -tjänst för klagomål. Om du har Mobilt Bank-ID ombeds du använda det. Då kan både du och utsedda handläggare på ett enkelt sätt följa ärendet.
Länk till Söderköpings kommuns tjänst för synpunkter och klagomål:

Synpunkt eller klagomål på kommunens verksamheter - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

 

Vad händer efter att du lämnat ditt klagomål?
Du kommer att få en återkoppling på huvudmans utredning av ditt klagomål på det sätt som du har valt att få återkoppling på.

Hur lång tid utredningen tar beror på frågans art. Om du har valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker. Klagomålen kan bli en del av barn och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som kan lämnas ut om någon vill ta del av dem. Det sker om det inte med hänvisning till gällande lagstiftning går att åberopa att klagomålet ska sekretessbeläggas.

Om du är missnöjd med huvudmannens hantering av klagomålet så kan du vända dig till Skolinspektionen eller Barn- och Elevombudet (BEO).