Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Detaljplaner som vunnit laga kraft / Söderköping 2:53 och 2:57 (Elektromontage)

Detaljplan för Söderköping 2:53 och 2:57, Elektromontage

Planområdet utgör den norra delen av ett större verksamhetsområde i anslutning till Gamla Norrköpingsvägen och väg E22.

Detaljplanen har fått laga kraft (börjat gälla)

Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av en kontorsbyggnad på mark som i gällande detaljplan är markerat som mark som inte får bebyggas, s.k. prickmark. Den berörda delen av prickmarken föreslås upphävas genom planändring. Vidare föreslås att den i detaljplan föreskrivna byggnadshöjden ändras från fem till åtta meter för de berörda fastigheterna.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Planområdet är inom gul markering.

Klicka för större bild

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2015-11-24 § 140. Detaljplanen fick laga kraft (började gälla) 2015-12-25.