Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Mejeristen 1

Planområdet utgör den södra delen av ett större verksamhetsområde inom kv. Mejeristen 1 i anslutning till Erik Dahlbergsgatan/väg E22.

Detaljplanen har fått laga kraft (börjat gälla)

Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av en självtvättanläggning för bilar med fyra tvättbås, en eftervårdsplats med dammsugare samt en återvinningsstation inom befintligt verksamhetsområde för småindustri, kontor, handel och bilservice. Åtgärderna ska lokaliseras på mark som i gällande detaljplan är markerat som mark som inte får bebyggas, s.k. prickmark. Den berörda delen av prickmarken föreslås upphävas genom planändring.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Planområdet inom den röda markeringen.

Klicka för större bild

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2015-11-24 § 139. Detaljplanen fick laga kraft (börjat gälla) 2015-12-25.