Samhälle och Trafik

Planarbete för ny E22

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för en ny sträckning av E22. Projektet kallas E22 förbifart Söderköping. För att kunna fastställa Trafikverkets vägplan krävs att denna inte strider mot kommunens gällande detaljplaner. Därmed finns ett behov av att upphäva delar av de berörda detaljplanerna i syfte att göra Trafikverkets vägplan och kommunens detaljplaner förenliga. Genom att upphäva berörda delar av detaljplanen kan Trafikverkets vägplan fastställas.

Planändringarna är av administrativ karaktär och handlar om att justera gränslinjer så att de bli desamma som vägplanens. Detaljplanerna måste vara antagna eller ha vunnit laga kraft till fastställelse av vägplanen.

Alla delar av detaljplaner som behövde upphävas har vunnit laga kraft och det finns nu inte några detaljplaner som påverkar vägplanen.  

Ytterligare upphävandeplaner

I samband med att Trafikverket under 2021/2022 färdigställer vägplanen har kommunen kontrollerat att upphävande av del av detaljplanerna och Trafikverkets vägplan överensstämmer. I detta kontrollarbete har det framkommit att kommunen behöver upphäva ytterligare delar som inte har hanterats i det tidigare arbetet.

Upphävande av dessa delar hanteras i separata processer.