Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Detaljplaner som vunnit laga kraft / Upphävande av del av Söderköping 2:1 (2)

Upphävande av del av Söderköping 2:1 (2)

Trafikverket arbetar med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av väg E22 i Söderköping. En del i Trafikverkets arbete är att upprätta en vägplan för den nya sträckningen. Vägplanen strider mot Detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, vilket betyder att vägplanen inte kan fastställas om inte detaljplanen ändras eller upphävs.

Trafikverkets slutgiltiga vägområde levererades till Söderköping kommun under 2021. I kontrollarbetet med att säkerställa att Trafikverkets vägområde inte strider mot gällande detaljplaner framkom det att Söderköpings kommun behöver upphäva ytterligare delar som inte har hanterats i den tidigare processen. 

Upphävande av del av detaljplanen för Söderköping 2:1 i detta förslag omfattar enbart del av fastigheten Slussporten 5.

Det tidigare arbetet med att upphäva del av Söderköping 2:1 finns tillgänglig här:

www.soderkoping.se/upphavande_av_Soderkoping_2_1

Syftet med att upphäva delar av detaljplanen är att säkerställa att Trafikverkets vägplan stämmer överens med kommunens detaljplan. Genom att upphäva berörda delar av detaljplanen kan Trafikverkets vägplan fastställas.

Upphävande av del av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-10 § 110. Förslaget vann vann laga kraft 2021-12-07.