Samhälle och Trafik

Områdesbestämmelser för Skällviks prästgård 3:1 m.fl.

Skällviks kyrkomiljö är ett riksintresse för kulturmiljövård. I områdesbestämmelserna föreslås en utökad bygg-, mark- och rivningslovsplikt. Nya byggnader och förändringar av befintliga byggnader ska ske i enlighet med riktlinjerna i områdesbestämmelserna.

Laga kraft

Kommunfullmäktige antog områdesbestämmelserna den 18 juni 2014. Beslutet vann laga kraft den 24 juli 2014.

Dokument om Skällvik