Samhälle och Trafik

Översiktsplan 2015-2030

Den 4 november 2015 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan (ÖP) för Söderköpings kommun. Översiktsplanen är vägledande i alla beslut som kommunen fattar om hur mark- och vatten ska användas. 

Strukturkarta över Söderköping med noder för utveckling utpekade.

Den långsiktiga översiktsplanen, som gäller fram till 2030, är ett av kommunens styrdokument. Därmed är den också ett betydelsefullt verktyg i arbetet med att utveckla kommunen. I planen dras de övergripande riktlinjerna för hur olika delar av kommunen kan komma att utvecklas, till exempel var det ska byggas bostäder, skolor och förskolor, boenden för äldre och var verksamheter för olika näringar ska etableras.

Översiktsplanen innehåller riktlinjer i olika frågor och är vägledande i alla beslut som kommunen fattar om mark- och vattenanvändningen. Den förtydligar för alla vad kommunen vill och vilken utveckling som ska ske var.

Här finns de handlingar som Kommunfullmäktige fattat beslut om 4 november 2015 (§ 113).