Bostad och Miljö

Bygglovsansökan

Här finns information kring vad ansökan för olika åtgärder ska innehålla. I samband med att du ansöker om bygglov, marklov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens behöver din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta eller en tomtkarta. Vilken typ av karta du behöver som underlag beror på vad du ska göra. För eventuella kartor och situationsplaner kontakta kommunens mätingengör.

En ritning av ett villahus på ett skrivbord.

Ansökningsformulär finns att hitta här:

Ange skala, pappersformat och fastighetsbeteckning på samtliga ritningar. De måste vara måttsatta och skalenliga. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper (inte rutat papper), helst på A3 nedvikt till A4 i ett exemplar.

Handläggaren beslutar vilket underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet.

Ritningar tillsammans med bygglovsansökan

  • Ansökningsblankett
  • Uppgift om kontrollansvarig
  • Situationsplan på nybyggnadskarta, skala 1:400
  • Markplaneringsritning, skala 1:400
  • Planritning/ar, skala 1:100
  • Fasadritningar, skala 1:100
  • Sektionsritning, skala 1:100

  När bygglovet är utfärdat krävs även ytterligare handlingar till det tekniska samråd som hålls innan bygget får påbörjas. Information om dessa finns i beslutet. Fotografier av befintlig byggnad/mark kan skickas med som ytterligare underlag till bygglovsbeslutet.

  • Ansökningsblankett
  • Uppgift om kontrollansvarig
  • Situationsplan upprättad på enkel nybyggnadskarta, skala 1:400
  • Planritning/ar, skala 1:100
  • Fasadritningar, skala 1:100
  • Sektionsritning, skala 1:100
  • Konstruktionsritningar stomme och grund
  • Eventuellt fotografier av befintlig byggnad/mark
  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan som visar vilken fastighet det gäller
  • Planritning/ar, skala 1:100 som visar vilken/vilka fasader ändringen gäller
  • Fasadritning/ar, skala 1:100 över de berörda fasaderna
  • Fotografier av befintlig fasad som berörs av ändringen
  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan som visar vilken fastighet det gäller
  • Planritning, skala 1:100/ 1:200 där aktuell balkong markerats
  • Fasadritning, skala 1:100/ 1:200 där aktuell balkong markerats
  • Typritning eller produktblad som visar tänkt balkonginglasning
  • Fotografier av befintlig byggnad
 • Rivningslov
  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan upprättad på enkel tomtkarta, skala 1:400
  • Planritning/ar i förekommande fall
  • Fasadritningar i förekommande fall
  • Fotografier av befintlig byggnad/mark
  • Rivningsplan med materialinventering för avfallet. Redovisa även uppskattad mängd av respektive avfall. Intyg ska sedan lämnas på att avfallet omhändertagits på ett lämpligt sätt.
  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta, skala 1:400
  • Markplaneringsritning , skala 1:400
  • Marksektioner, skala 1:200
  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan upprättad på tomtkarta med markering av plats för nybyggnad och eventuell tänkt avstyckning av tomt samt markering av plats för utfart, enskilt avlopp och vatten/brunn.
  • Enkla ritningar tex. typritningar som visar storlek och utformning av tänkt byggnad
  • Beskrivning av projektet
  • Fotografier av befintligt markområde
  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan i skala 1:400
  • Fasadritningar eller fotomontage skala 1:100
  • Detaljritning av skylt med uppgifter om material, färgsättning och belysning
  • Fotografier över befintlig byggnad/byggnader eller plats där skylten ska placeras