Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Om kommunen / Allmänna handlingar

Allmänna handlingar

Rätten att ta del av allmän handling som är offentlig är en viktig del av offentlighetsprincipen och regleras i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information. 

Vad är en allmän handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Säkerhetskopior anses inte vara allmänna handlingar, liksom exempelvis minnesanteckningar, utkast till beslut eller interna meddelanden som skickas inom myndigheten. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen.

Vilka allmänna handlingar är offentliga?

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Det kan till exempel vara ärenden som rör en enskild persons personliga förhållanden inom socialtjänsten.

Vilka handlingar är inte allmänna?

Alla handlingar är inte allmänna. Tiil exempel är handlingar som minnesanteckningar som endast kommit till för ett ärendes föredragning, utkast, kladdar, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda eller upprättade skrivelser inte allmänna handlingar.

Ta del av en allmän handling

Om du önskar ta av att ta del av en allmän handling i Söderköpings kommun ska du vända dig direkt till registrator vid den nämnd som har hand om handlingen. Om du är osäker på vilken nämnd som handlingen tillhör, kan du kontakta kommunstyrelsens registrator eller själv söka i kommunens e-diarium. 

Rätt till anonymitet

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller vad syftet är med din begäran. Söderköpings kommun får bara fråga om ditt namn eller syfte med att ta del av handlingen om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Du ska vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Avgift för kopia 

Du har rätt att få del av handlingarna som papperskopior. Kommunen tar ut en avgift enligt beslut fattat av kommunfullmäktige. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, och därefter tillkommer 4 kr för varje ytterligare sida. Eventuella kostnader för porto tillkommer.