Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kultur och Fritid

Testamentet i utskrift

Testamente

Med upphäfvande af mina förrut gjorda testamentariska förordnaden får jag härigenom fritt och otvunget samt med sundt och fullt förstånd uttrycka följande såsom min yttersta vilja om huru med qvarlåtenskapen efter mig förfaras skall.

1o Kyrkoherden Perh Ludvig Lundborg i Rogslösa hustru Wilhelmina

Lundborg, född Ekenstam, bekommer Fyra Tusen /:4000:/ kronor.

2o Brukspatronen Edvard Westerbergs på Gusum döttrar Sigrid Amalia Westerberg och Elisabet Westerberg erhålla, den förra Femton Tusen (: 15000:) och den senare Två Tusen (: 2000:) kronor

hvarförutom Sigrid Amalia Westerberg bekommer det till mitt toalettbord på Husby hörade silfver; de till min sängkammare derstädes hörande kronor, gardiner, mattor, möbler och sängkläder, mitt lilla guldur med kedja, halfva antalet af de mig tillhöriga taflor, som hon sjelf målat, med dertill gjorda ramar, efter eget urval.

3o Min syster Wilhemina Hagberg bekommer Femton Tusen /:15000:/ kronor

4o Min broder Oskar Hagbergs barn bekomma:

Carl Oskar Hagberg Femton Tusen /:15000:/ kronor.

Filip Hagberg Femton Tusen /:15000:/ kronor.

Ellen Hagberg gift med Kapten Oskar Kugelberg, Femton Tusen /:15000:/ kronor.

5o Min broder Lorentz Wilhelm Hagbergs nu lefvande 4 barn, två söner och två döttrar, bekomma hvardera Fem Tusen /:5000:/ kronor, dock att fadren, så länge han lefver, eger åtnjuta räntan af sönernas lotter 10.000 kronor.

6o Min aflidne broder Edvard Hagbergs dotter och son bekomma, den förra Fem Tusen /:5000:/ kronor och den senare Fyra tusen /:4000:/ kronor.

7o Min systerson Napoleon Ringström bekommer Femton Tusen /:15000:/ kronor

8o Min broder Filip Hagbergs söner Gunnar och Harald erhålla hvardera till minne af mig et godt guldur med kedja, till inköp hvaraf får användas Femhundra /:500:/ kronor för hvardera.

9o Jägmästaren Ringströms äldsta syster Sofi Ringström, dotter till underlöjtnanden Jonathan Ringström, bekommer Ett Tusen /:1000:/ kronor

10o Enkefrun Jakobina Links på Håf i Mogata Socken dotter Georgina Link bekommer Två Tusen /:2000:/ kronor, hvaraf det, som vid hennes död må vara i behåll, skall tillfalla hennes systerdöttrar komminister Kjörlings döttrar.

11o Min kammarpiga Carolina Petterson, om hon vid min död är qvar i min tjenst, bekommer Ett Tusen /:1000:/ kronor, och hvardera af mina öfriga enskilda tjenare, som vid min död varit i min tjenst fulla tre år, bekommer Ett Hundra /:100:/ kronor. Dessutom skola alla mina enskilda tjenare erhålla full sorgbeklädnad till min begrafning.

12o De kuskar, som vid min begrafning köra likvagnen eller vagnar tillhörande likprocessionen, äfvensom de personer, hvilka vid begrafningen bära liket, erhålla hvardera ett par hvita handskar.

13o Till fruntimmer bland så kallade Pauvres Honteux i Westerviks stad testamenterar jag Två Tusen /:2000:/ kronor, hvaraf räntan dock skall tillfalla min syster Fredrika Hagberg under hennes lifstid; och anhåller jag att Kyrkorådet i Westervik benäget mottager i frågavarande 2000 kronor till förvaltning och användning så att kapitalet förblifver oförminskat och blott den fallande räntan utdelas.

14o Grafvården öfver Grefliga von Schwerinska grafven på Ringarums kyrkogård skall af mitt sterbhus sättas i fullt stånd; och till grafven och monumentets framtida vård och underhåll skall af min qvarlåtenskap utgå ett belopp, stort Femton Hundra /:1500:/ kronor, hvilket jag anhåller att Kyrkorådet i Ringarum ville för ändamålet mottaga till förvaltning på sådant sätt, att, under det kapitalet icke får förminskas uppkommande räntebesparingar äfven göras till kapital till dess de uppgå till Fem Hundra /:500:/ kronor, som derefter ej heller få minskas utan skola med sin ränteafkastning i första rummet vara till hands för att bestrida grafplatsens renhållning och smärre reparationer på grafvården. Särskildt hvart tionde år bör Kyrkorådet iakttaga, att grafvården sättes i fullt stånd; och hvad som derefter må af räntorna för då förflutna tid af så väl ursprungliga, det större, kapitalet 1500 kronor, som ock det genom räntebesparingar uppstådda mindre kapitalet 500 kronor vara i behåll skall tillhöra Ringarums kyrka samt må användas på sätt Kyrkorådet bäst synes.

15o Angående min fastighet i Söderköpings Stad, huset n:r 3/2 i Haga quarteret med tillhörande jord, förordnar jag att denna egendom af ofvan nämnda Sigrid Amalia Westerberg, så länge hon är ogift, och Wilhelmina Hagberg får innehafvas och begagnas utan afgäld, med skyldighet att bestrida brandförsäkring, skatter och onera, jemte alla andra afgifter af hvad slag de vara må samt att hålla egendomen i fullgodt skick. Efter bådas besittningstid skall egendomen säljas på offentlig auktion eller, om förmånligare anbud göres, under hand och köpeskillingen användas på sätt härnedan bestämmes.

16o Om de här ofvan i de 14 första punkterna testamenterade medel ej kunna utgå af mina efterlemnade penningar, värdepapper och annan icke disponerad lös egendom, skola för bristens fyllande penningar upplånas mot inteckning i den under punkten 15 nämnda stadsegendomen, för att gäldas när fastigheten blifver försåld. Angående detta låns förräntande förekommer föreskrift i nästa punkt.

17o Köpeskillingen för den i 15 punkten omförmälda stadsegendomen så väl som allt annat genom detta testamente icke bortgifvet af min qvarlåtenskap testamenterar jag till ett Barnhem i Söderköpings stad. Dessa medel - allt förvandlas i penningar, - torde, med särskild bokföring under namn af: Grefve Curt von Schwerins enka Mathilda von Schwerins, född Hagberg, donationsfond till förvaltande och användning benäget mottagas af Söderköpings stadsfulmägtige. Måste i följd af hvad 16 punkten innehåller den i fråga varande stadsegendomen belånas, böra till dels testamentstagarnas rätt upphör och egendomen försäljes, medel till liqvid af räntan å upplånade beloppet anskaffas emot säkerhet i egendomen, om ej annan utväg finnes.

18o Den barmhertighetsinrättning, som under namn af Barnhem här ofvan omtalas, skall hafva till ändamål, att uppfostra fattiga flickor i Gudsfruktan och rena seder samt förskaffa dem erforderlig undervisning och färdighet i sådana göromål, att de vid sin afgång från inrättningen må kunna blifva nyttiga medlemmar af den tjenande klassen i samhället.

För vinnande af inträde i inrättningen erfodras:

att barnet är fader och moderlöst,

att det tillhör någondera af Söderköpings, Ringarums eller Mogata kommuner, med företrädesrätt för barn från Söderköping, Husby Säteri, Fyllingarum och Sverkersholm

att det befinner sig i en ålder af minst sex och högst tio år

och att det är vaccineradt samt icke lider af smittosam eller obotlig sjukdom; egande emellertid inrättningens styrelse att i särdeles ömmande fall göra undantag från dessa allmäna föreskrifter.

Flickor som blifvit å inrättningen intagen samt uppför sig väl, må der qvarstanna tills hon begått H.H. Nattvard och lämplig plats åt henne kunnat anskaffas; dock att, i händelse under tiden egendom genom arf eller annorledes henne tillfaller, det må ankomma på särskild pröfning, huruvida hon får, utan eller emot ersättning qvarblifva.

Söderköpings stadsfullmägtige ega att lemna föreskrift om huru inrättningens styrelse skall vara sammansatt och utses samt huru inrättningens verksamhet skall ordnas.

Stadsfullmägtige bestämma när de här till barnhemmet testamenterade medlen må anses tillräckliga för öppnande af inrättningens verksamhet, dock icke tidigare än att för ändamålet, vare sig genom medlens belopp vid min död eller beloppets ökande medelst förättning eller genom bidrag från annat håll, finnes att tillgå ett kapital af Ett Hundra Tusen (:100.000:) kronor, hvilket icke får förminskas.

19o Om de till förmån för Pauvres Honteux i Westervik och ett barnhem i Söderköping testamenterade medlen icke mottagas till förvaltning och användning af de utaf mig uppgifna Myndigheterna, eger utredningsmannen af mitt bo och testamentets exekutor att efter bästa förstånd ordna så att mina avsigter med dessa dispositioner varda på ett tillfridsställande sätt uppfyllda.

20o Porträtt af Doktor J.O Lagberg tillfaller ingeniör August Lagberg i Söderköping,

21o Amalia Westerberg och Ellen Kugelberg, född Hagberg, bekomma dels min garderob, utom tarfligare kläder och linne, som tillfaller dem ibland mina enskilda tjenarinnor, hvilka varit i min tjenst minst tre år, dels ock mina nipper.

22o Till utredning af mitt bo och till detta testamentes verkställare förordnar jag f.d Häradshöfdingen L. Norin i Stockholm eller, om han före mig aflider,vice Häradshöfdingen G.B.A Holm och B.J Schönmeyr? derstädes gemensamt eller, om blott endera öfverlefver mig, denne.

Detta testamente är upprättadt i två exemplar, på det att, om det ena exemplaret skulle förkomma, testamentets tillvaro ändock må kunna ådagaläggas genom det andras uppvisande.Hvilketdera exemplaret som i bevakningshänseende må företes gäller alltså med lika kraft och verkan, som hade båda exemplaren uppvisats.

Stockholm den 25 Maj 1882

Mathilda von Schwerin

Född Hagberg

Pres. vid sammanträde af arfingarna efter aflidna Grefvinnan Mathilda Christina von Schwerin, född Hagberg, på Husby den 9 juni 1892; betygar

Ex officio

A.S Laurin

Kronofogde

3. År 1892 den 1 November uppvisades inför Kongl. Majts och Rikets Göta Hofrätt, för bevakning efter Bruksegaren Grefve Curt Philip von Schwerins aflidna enka Grefvinnan Mathilda von Schwerin, född Hagberg, detta testamente jemte transumt af protokoll, hållet vid sammanträde på Husby den 9 juni 1892 med arfvingarna efter Grefvinnan Mathilda von Schwerin, i hvilket transumt en afskrift af detta testamente fanns intagen; hvarefter Kongl Hofrätten resolverade, att det ålåge dem, som af detta testamente ville sig begagna, att låta förenämnda protokolla transumt tillställas aflidna Grefvinnan Mathilda von Schwerins närmaste arfvingar, hvilka egde att inom natt och år från delfåendet testamentet i laga ordning klandra i fall af befogenhet: betygar

Ex officio

Ed. Klinghammer