Samhälle och Trafik

Detaljplan för Söderköping 3:65 m.fl. (Storängen)

Detaljplanen syftar till att upplåta tre nya flerbostadshus inom området. Det innebär att ungefär 55 nya lägenheter möjliggörs. Utökad byggrätt regleras även till tre tidigare flerbostadshus där möjlighet ges till att glasa in balkonger samt uppföra komplementbyggnader/ carport. Gatunätet knyts samman och nya gång- och cykelvägar anläggs.

Detaljplanen har vunnit laga kraft (börjat gälla)

Åtgärden bedöms förenlig med intentionerna i översiktsplanen. Föreslagen ny bebyggelse placeras inom mark som redan är omgiven av bostadsbebyggelse. Planläggningen bedöms ha begränsad påverkan på miljön. Planområdet berörs inte av några riksintressen.

Illustrationsbild

Klicka för större bild

Detaljplanen behandlades för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden på deras möte 6 mars 2018. Beslutet överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolens bedömning var att det inte finns skäl att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft 2019-03-22.

Frågor och svar

 • När detaljplanen har vunnit laga kraft (börjat gälla) så kan man söka bygglov. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits förutsatt att beslutet inte överklagas. 

  Det är upp till den som äger marken att genomföra byggnationen. Kommunen ansvarar för de områden som är planlagda som allmän plats (exempelvis Gata eller Park). 

 • På Boverkets hemsida finns beskrivningar av hur olika planbestämmelser får användas och varför. Här kan du exempelvis läsa mer om planbestämmelser för kvartersmark (tomtmark).

 • Alla detaljplaner ska genomgå en formell process där flera personer, myndigheter och intressenter får komma till tals. Första steget när det gäller dialog är samråd, därefter när tillräckliga redigeringar gjorts så granskas planen innan de slutliga revideringarna görs. 

  Alla detaljplaner tar olika lång tid. Vissa är mindre komplicerade och tar ett eller två år att ta fram medan andra kräver många olika utredningar vilket tar tid. Det kan också dyka upp nya frågor under planarbetets gång som behöver undersökas för att säkerställa att marken kan bebyggas på det sätt som är tänkt. 

  Läs mer om detaljplaneprocessen hos Boverket

 • En detaljplan gäller tills den upphävs genom ett politiskt beslut eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid, vilket är den tid som man i vissa fall kan ställa krav på att kommunen bygger ut allmänna platser som gator och parker. Detaljplanen gäller även efter att genomförandetiden har gått ut. 

 • Alla som vill får lämna synpunkter på en detaljplan under samråds- och granskningstiden. Det är inte alla som kommer bedömas vara sakägare. En sakägare har talerätt vid en juridisk prövning i Mark- och miljödomstolen. Det är domstolen som slutligen avgör vem som är sakägare men kommunen gör alltid en bedömning utifrån den fastighetsförteckning som tas fram till respektive plan. 

 • Alla synpunkter som tas emot diarieförs och läses igenom av handläggaren som är ansvarig för detaljplanen. Synpunkterna sammanfattas och bemöts i en samrådsredogörelse där det motiveras ifall synpunkten inte kan tillgodoses. Vissa synpunkter leder till ändringar i planhandlingarna vilket också redovisas. Samrådsredogörelsen utgör ett underlag till granskningshandlingarna och kommer finnas tillgänglig att läsa under granskningen för både politiker, medborgare och andra myndigheter så som Länsstyrelsen. 

 • När kan jag överklaga?

  När beslut om antagande fattats av kommunfullmäktige eller Samhällsbyggnadsnämnden kan det överklagas. Det ska ske inom tre veckor efter att protokollet justerats. Läs mer hos Boverket.