Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Fullerstad 5:9 med flera

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bebygga del av Fullerstad 5:9 med cirka 150-200 lägenheter/hushåll. Planens inriktning är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion bestående av villor, radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus. Vid sidan om bostadsändamålet planeras även för förskola och äldreboende.

Området är ungefär 12,4 hektar stort och ligger i Fullerstad, strax öster om Skönberga, sydost om Söderköpings tätort. Avståndet till Söderköpings centrala delar är cirka 3 km. Fullerstad 5:9 ägs av en privat exploatör. Beslut om planbesked fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-04. 

Planförslaget har genomgått samråd 2018-10-25 – 2018-11-29.

Planförslaget avvaktar besked från länsstyrelsen angående översynen av riksintresset för kulturmiljövården.