Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bostad och Miljö

Radon

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. För att veta om det finns radon i huset måste mätningar göras. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, som kan fasta på bland annat damm- och rökpartiklar i luften.

Var finns radon?

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Blå lättbetong som tillverkades mellan 1929 och 1975, avger mer radon än andra byggnadsmaterial.

Gasen kan också tränga igenom sprickor i berggrunden och sedan in i våra hus genom grunden, golvbrunnar, rörgenomförningar eller liknande.

Radon kan också förekomma i hushållsvatten och har då sitt ursprung ifrån berggrunden. Det är endast djupborrade brunnar som kan innehålla förhöjda halter radongas. Detta eftersom radonet inte har möjlighet att luftas av i denna typ av brunnar.

Hälsorisker

Att andas in radonhaltig luft kan medföra att cellerna i luftvägar och lungor skadas. Skadorna kan på sikt leda till lungcancer och är du rökare ökar risken ytterligare. Statens strålskyddsinstitut beräknar att radon orsakar ca 500 fall av lungcancer varje år.

Radonhalten i byggnader ska inte överstiga 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3), vilket också är den högst tillåtna halten av radon i nybyggda hus enligt Boverkets byggregler. 

När bör man mäta radon?

  • Om du inte känner till radonhalten i ditt hus.
  • Vid husköp. Radon räknas inte som ett dolt fel, vilket innebär att du som köpare måste ta reda på om huset har radonproblem. Säljare och mäklare har en skyldighet att upplysa om eventuella radonproblem som de känner till. Kan ingen mätning redovisas ska du begära att köpekontraktet innehåller en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand samt säger hur kostnaden för eventuell sanering ska fördelas.
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Vid förändring av ventilation och uppvärmningssystem.

Mätning av radon

För att utföra mätning bör du vända dig till ackrediterade (godkända) laboratorier.

Har du höga radonhalter i ditt hus?

Har du radonhalter över 200 Bq/m3 i ditt hus, måste du ta reda på var det kommer ifrån för att göra rätt åtgärder.

Bor du i lägenhet?

Bor du i bostadsrätt eller hyreshus är det din fastighetsägares skyldighet att
kontrollera radonhalterna. Vänd dig till din bostadsrättsförening eller din
hyresvärd för att höra vad som gjort. 

Äger du ett flerbostadshus?

Det är fastighetsägaren som enligt miljöbalken har ansvaret för att kontrollera och åtgärda så att radonhalten inomhus är lägre än 200 Bq/m3. Att känna till radonhalten i inomhusluften ingår i miljöbalkens krav på fastighetsägarens egenkontroll av verksamheten.

Sanera hög radonhalt

Om du har gjort en radonmätning och årsmedelvärdet är högre än 200 Bq/m3 bör du göra en radonsanering.

Åtgärder mot radon

Vilken typ av åtgärd du ska välja vid en radonsanering beror på hur huset är konstruerat och var radonet kommer ifrån; byggnadsmaterialet, marken eller hushållsvattnet. Radon kan ha en eller flera källor. I vissa fall räcker det med en åtgärd för att sänka radonhalten, ibland behöver flera åtgärder kombineras.

Det är viktigt att du tar hjälp av en radonkonsult eller entreprenör som hjälper dig.

Boverket har tagit fram broschyren "Åtgärder mot radon i bostäder" som innehåller information om vad radon är och hur du kan åtgärda radon i en bostad.

Tänk på att det är viktigt att mäta radonhalten efter radonsanering.

Finns det något jag kan göra för att minska halterna?

Enkla åtgärder som du kan göra själv:

  • Se till att ventilationen är god i huset
  • Många fastighetsägare ofta stryper tilluften i huset med avsikt att minska energikostnader och undvika drag – gör inte det!
  • Installation av spaltventiler i fönster eller tilluftsventiler genom yttervägg kan vara en tillräcklig åtgärd för att få ner radonhalten.

Vad gör miljökontoret?

Miljöskyddsnämnden utövar tillsyn enligt Miljöbalken.Till största del består detta arbete av att informera allmänhet och fastighetsägare om riskerna med radon. Miljökontoret kan även ge mer konkret information om var i kommunen det finns förhöjda risker för radon mark eller vatten.

Bidrag för sanering

Bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av 2014. Du kan dock få rotavdrag i form av en skattereduktion för 30 % av arbetskostnaden vid en radonåtgärd. Läs mer om villkoren för rotavdrag på Skatteverkets hemsida.