Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Planprogram och visionsdokument / Planprogram för stadens norra entré

Planprogram för stadens norra entré

Om planprogrammet

I och med den nya dragningen av E22 som Trafikverket planerar för skapas helt nya förutsättningar och möjligheter för Söderköping att utvecklas. Staden får dessutom tre viktiga infarter som ska utformas och gestaltas.

I planprogrammet för stadens norra entré behandlas den norra infartsmiljön. Programområdet omfattar cirka 41 hektar och är beläget i stadens norra del, i anslutning till den planerade nya sträckningen av E22. Området avgränsas av Göta kanal i norr och Norrköpingsvägen i öster.

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp kring den norra infartsmiljön och att förbereda för kommande detaljplanearbete.

Vision och övergripande inriktning

Visionen är att det norra infartsområdet ska utvecklas till en välkomnande, attraktiv och stadsmässig entré till staden. Funktioner så som nya mötesplatser, rekreationsstråk, bostäder och verksamheter föreslås inrymmas i miljön, vilket möjliggörs genom att en stor del av trafiken flyttar från stadens centrala delar ut till den nya förbifarten.

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 19 december 2018.