Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Planprogram och visionsdokument / Planprogram för stadens norra entré

Planprogram för stadens norra entré

Om planprogrammet

I och med den nya dragningen av E22 som Trafikverket planerar för skapas helt nya förutsättningar och möjligheter för Söderköping att utvecklas. Staden får dessutom tre viktiga infarter som ska utformas och gestaltas.

I planprogrammet för stadens norra entré behandlas den norra infartsmiljön. Programområdet omfattar cirka 41 hektar och är beläget i stadens norra del, i anslutning till den planerade nya sträckningen av E22. Området avgränsas av Göta kanal i norr och Norrköpingsvägen i öster.

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp kring den norra infartsmiljön och att förbereda för kommande detaljplanearbete.

Vision och övergripande inriktning

Visionen är att det norra infartsområdet ska utvecklas till en välkomnande, attraktiv och stadsmässig entré till staden. Funktioner så som nya mötesplatser, rekreationsstråk, bostäder och verksamheter föreslås inrymmas i miljön, vilket möjliggörs genom att en stor del av trafiken flyttar från stadens centrala delar ut till den nya förbifarten.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett dokument som kommunen kan välja att ta fram innan detaljplanearbetet påbörjas. I planprogrammet anges särskilda utgångspunkter och mål för ett område innan hela eller delar av området planläggs med en eller flera detaljplaner. Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men eventuella avsteg från programmet ska motiveras i framtida detaljplaner.

Såhär jobbar vi

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen i Söderköpings kommun som arbetar med att ta fram planprogram. Beslut om att programmet ska godkännas som underlag för fortsatt detaljplanering tas i kommunfullmäktige.

Planskede

Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping beslutade den 6 mars 2018 § 16 att programförslaget ska samrådas. Programförslaget var ute på samråd mellan den 26 mars-23 april 2018. Ett samrådsmöte hölls den 12 april 2018. Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 19 december 2018.

Planprogram för stadens norra entré