Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Om kommunen / Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering

Söderköpings kommun behöver ibland spara och behandla personuppgifter om dig, till exempel när du fyller i en blankett. Detta görs i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt att uppfylla kommunens skyldigheter enligt förvaltningslagen. Om du inte lämnar uppgifterna enligt ovanstående eller inte vill att dessa behandlas av kommunen kommer det inte att vara möjligt att ta ställning till ditt ärende.

Nedan finner du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Här kan du också finna information om dina rättigheter. 

 • En personuppgift är allt som kan identifiera dig

  Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, telefonnummer eller IP-adress. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

 • Det är den nämnd i kommunen som hanterar dina personuppgifter som är personuppgiftsansvarig. Är det ett kommunalt bolag är det styrelsen. Det innebär att nämnden eller styrelsen har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

 • All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och utifrån dataskyddsförordningen. Dataskyddförordningen ställer höga krav på säkerheten för personuppgifter och när det handlar om personuppgifter som är känsliga eller särskilt skyddsvärda så är kraven extra höga. Exempel på känsliga personuppgifter kan vara uppgifter om hälsa, modersmål, religion med mera. Med höga krav på säkerheten kan det till exempel finnas behov av särskild inloggning till verksamhetssystem som behandlar personuppgifterna eller att uppgifterna ska vara krypterade.

  Även om vi har ett högt skydd för dina personuppgifter så får man inte glömma att dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar. Utifrån offentlighetsprincipen kan kommunen få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande göras alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • Söderköpings kommun behöver behandla personuppgifter till exempel vid ansökan om bygglov, bistånd, tillstånd enligt miljöbalken med mera. För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste kommunen kunna identifiera den det gäller. Behandling kan behövas också vid olika typer av avtal, till exempel anställning, upplåtelser av mark eller bostäder med mera. Personuppgifterna kan även användas för statistik och arkivändamål.

  För att kommunens nämnder ska kunna utföra skyldigheter som framgår av olika lagar så behöver kommunen ha tillgång till ett basregister över kommunens invånare. I basregistret, som är baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten, får vi tillgång till korrekta och uppdaterade uppgifter om kommunens invånare.

  Söderköpings kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter där uppgifterna kommer från den registrerade. Uppgifterna kan också komma från offentliga register, andra myndigheter eller föreningar som ger in en medlemsförteckning med mera. Uppgifter kan till exempel hämtas om vem som är bolagsföreträdare från Bolagsverket, folkbokföringsuppgifter från SPAR eller vem som är inskriven som tomträttshavare från Lantmäteriets fastighetsregister.

  De kategorier av mottagare som kommunen kan komma att dela personuppgifterna med är:

  • Internt inom kommunen (exempel registratorer, handläggare, it-personal och personalansvariga).
  • Andra myndigheter såsom SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
  • Leverantörer, anordnare och utförare som utför kommunala tjänster.
 • Söderköpings kommuns personuppgiftsbehandlingar görs enligt dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att det ska finnas laglig grund för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal. Det kan ibland även hända att behandlingen grundar sig på ett samtycke från den registrerade.

 • Vi strävar alltid efter att behandla dina datauppgifter inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss. Om vi kommer behandla dina personuppgifter utanför EU/ESS så berättar vi det för dig.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

 • Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

 • Registerutdrag
  Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar genom ett så kallat registerutdrag. Du behöver legitimera dig när du begär ett registerutdrag. Det krävs för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Här finns blankett för begäran om registerutdrag.

  Rättelse
  Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. Kontakta oss genom kommun@soderkoping.se eller i andra hand via kommunens växel 0121-181 00.

  Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
  Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering, inte för personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

  Klagomål

  Klagomål rörande personuppgiftshanteringen kan lämnas till Söderköpings kommuns Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via kommun@soderkoping.se. Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats  för mer information om hur du lämnar klagomål.

 • Vi använder cookies och liknande spårningstekniker. På kommunens webbplats används cookies och användningen regleras i lagen om elektronisk kommunikation. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Filerna lagras antingen tillfälligt, en förutbestämd tid eller raderas när du stänger din webbläsare. Du kan läsa mer om cookies på soderkoping.se här.

 • Data som appen samlar in

  Appen Söderköpings Renhållning och VA samlar in ett enhets-id samt adresser om du som användare ställer in det.

  Data som appen använder

  • Enhets-id används för att hålla koll på inställningar för notiser och adresser.
  • Adresser används för att ta reda på när nästa hämtdag är för kärl på den adressen och på så vis kunna skicka ut notiser till användaren dagen innan.
  • Platsinformation används för att beräkna avstånd till återvinningsstationer så att de kan rangordnas efter vilken som är närmast.

  Delning och säkerhet

  Ingen data delas.

  All data som skickas mellan appen och servern är krypterad.

 • Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Söderköpings kommun överförs information och personuppgifter till tredje part, företaget eller organisationen som driver det sociala mediet, till exempel Facebook, Messenger, Instagram och Linkedin.

  Du ska aldrig skicka känslig information till oss via sociala medier, till exempel personnummer eller kontaktuppgifter till dig själv eller någon annan. Om integritetskänsliga eller andra känsliga uppgifter förekommer i Söderköpings kommuns sociala medier tar vi bort dem.

 • Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Söderköpings kommuns dataskyddsombud via e-post: dso.soderkoping@insatt.com

  Om du fortfarande inte är nöjd med hur Söderköpings kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.