Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 (ny skola)

Planförslaget syftar till att uppföra en ny skola och sporthall. Mark planläggs också som park och natur för att kunna fortsätta utvecklas. Ambitionen är att varsamt gallra bland träden och passa in skolbyggnaden på ett sätt som tillåter att stor del av skogen kan vara kvar. Målbilden är bokstavligt ”En skola i skogen” men också ”skogen i skolan”, vilket innebär att skogens närvaro ska vara påtaglig för barn och vuxna inne i skolan såväl som på skolgården.

Vi reviderar nu förslaget efter samråd

Planområdet omfattar delar av den kommunala fastigheten Skönberga-Husby 11:83 och är belägen i den sydvästra delen av Söderköpings tätort. Planområdet omfattas av planprogram för Albogadalen som antogs av kommunfullmäktige 2018-10-31 § 87.

Skogspojkarnas orienteringsklubbs stuga (SOK-stugan) med omgivande kottebana, utomhusgym och grillplats med mera finns med på plankartan för att befästa den befintliga användningen och ges flexibilitet framåt. Ytorna tillhör inte den planerade skolgården.

Avgränsning för planområdet i röd markering.

Klicka för större bild

Processen hittills

Kommunfullmäktige fattade den 22 november 2017 beslut om vilken lokalisering kommunen skulle gå vidare med för en ny skola.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-30 § 4 om att pröva en ny detaljplan för skoländamål på del av fastigheten SKÖNBERGA-HUSBY 11:83.

Beslut om samråd fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-09 § 33. 

Samråd av planförslaget pågick mellan 2019-04-26 - 2019-05-26.

Tack för dina synpunkter

Alla synpunkter som har inkommit bearbetas och kan komma att leda till förändringar i planförslaget. Planförslaget kommer att ställas ut för granskning vid ett senare tillfälle, vilket ger ytterligare en möjlighet att ge synpunkter på planförslaget.

Detaljplanearbetet är vilande.

Frågor och svar

 • När detaljplanen har vunnit laga kraft (börjat gälla) så kan man söka bygglov. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits förutsatt att beslutet inte överklagas. 

  Det är upp till den som äger marken att genomföra byggnationen. Kommunen ansvarar för de områden som är planlagda som allmän plats (exempelvis Gata eller Park). 

 • På Boverkets hemsida finns beskrivningar av hur olika planbestämmelser får användas och varför. Här kan du exempelvis läsa mer om planbestämmelser för kvartersmark (tomtmark).

 • Alla detaljplaner ska genomgå en formell process där flera personer, myndigheter och intressenter får komma till tals. Första steget när det gäller dialog är samråd, därefter när tillräckliga redigeringar gjorts så granskas planen innan de slutliga revideringarna görs. 

  Alla detaljplaner tar olika lång tid. Vissa är mindre komplicerade och tar ett eller två år att ta fram medan andra kräver många olika utredningar vilket tar tid. Det kan också dyka upp nya frågor under planarbetets gång som behöver undersökas för att säkerställa att marken kan bebyggas på det sätt som är tänkt. 

  Läs mer om detaljplaneprocessen hos Boverket

 • En detaljplan gäller tills den upphävs genom ett politiskt beslut eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid, vilket är den tid som man i vissa fall kan ställa krav på att kommunen bygger ut allmänna platser som gator och parker. Detaljplanen gäller även efter att genomförandetiden har gått ut. 

 • Alla som vill får lämna synpunkter på en detaljplan under samråds- och granskningstiden. Det är inte alla som kommer bedömas vara sakägare. En sakägare har talerätt vid en juridisk prövning i Mark- och miljödomstolen. Det är domstolen som slutligen avgör vem som är sakägare men kommunen gör alltid en bedömning utifrån den fastighetsförteckning som tas fram till respektive plan. 

 • Alla synpunkter som tas emot diarieförs och läses igenom av handläggaren som är ansvarig för detaljplanen. Synpunkterna sammanfattas och bemöts i en samrådsredogörelse där det motiveras ifall synpunkten inte kan tillgodoses. Vissa synpunkter leder till ändringar i planhandlingarna vilket också redovisas. Samrådsredogörelsen utgör ett underlag till granskningshandlingarna och kommer finnas tillgänglig att läsa under granskningen för både politiker, medborgare och andra myndigheter så som Länsstyrelsen. 

 • När beslut om antagande fattats av kommunfullmäktige eller Samhällsbyggnadsnämnden kan det överklagas. Det ska ske inom tre veckor efter att protokollet justerats. Läs mer hos Boverket.