Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 (ny skola)

Planförslaget syftar till att uppföra en ny skola och sporthall. Mark planläggs också som park och natur för att kunna fortsätta utvecklas. Ambitionen är att varsamt gallra bland träden och passa in skolbyggnaden på ett sätt som tillåter att stor del av skogen kan vara kvar. Målbilden är bokstavligt ”En skola i skogen” men också ”skogen i skolan”, vilket innebär att skogens närvaro ska vara påtaglig för barn och vuxna inne i skolan såväl som på skolgården.

Klicka här för att se hela bilden

Kommunfullmäktige fattade den 22 november 2017 beslut om vilken lokalisering man ville gå vidare med för en ny skola. Därefter fattade Samhällsbyggnadsnämnden 2018-01-30 beslut om planuppdrag, att arbetet med att ta fram en detaljplan för skoländamål på del av fastigheten SKÖNBERGA-HUSBY 11:83 kunde påbörjas. Ett planförslag har arbetats fram och beslut om samråd fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-09. 

Skogspojkarnas orienteringsklubbs stuga (SOK-stugan) med omgivande kottebana, utomhusgym och grillplats med mera finns med på plankartan för att befästa den befintliga användningen och ges flexibilitet framåt. Detta innebär att ytorna inte tillhör planerad skolgård.

Samråd om förslaget pågick mellan 2019-04-26 - 2019-05-26. Planförslaget bearbetas nu inför granskning. 

Detaljplanearbetet är vilande.