Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Organisation

Organisation

Socialförvaltningen

Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för att alla som vistas i Söderköpings kommun får sina grundläggande behov av stöd, vård och trygghet tillgodosedda. Vi arbetar utifrån ett medborgarperspektiv med att anpassa insatserna efter individens behov. Större delen av socialförvaltningens insatser är lagstadgade och regleras i huvudsak av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialförvaltningen är organiserad i versamhetsområden.

  • Vård och omsorg
  • LSS - Stöd och Service
  • Individ och familjeomsorg
  • Hälso och sjukvård

Socialförvaltningens förvaltningsledning, stab, sakkunniga finns i kommunhuset. Hälso och sjukvårdssektorn finns på Östra Rydsvägen.

Tingshuset

I Tingshusets lokaler finner du Socialförvaltningens myndighetsutövande delar.

Hemsjukvårdsreformen

Via webbplatsen nedan kan du följa arbetet med att flytta ansvaret för hemsjukvård från landstinget till kommunerna i Östergötland.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att de kommuner och landsting som vill kan utveckla system där medborgarna får välja mellan olika leverantörer inom äldreomsorg, handikappomsorg och hälsovård.

Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem. Kommunerna kan alltså fortfarande bedriva verksamhet i egen regi och/eller upphandla enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.