Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Din bostad / Vatten & Avlopp / Regnvatten/Dagvatten

Regnvatten/Dagvatten

Är husets stuprör och dräneringsanslutning rätt kopplade?

Spillvattenledningarna i kommunen är dimensionerade för att ta hand om normalt hushållsspillvatten. Att dimensionera ledningarna för skyfall är i praktiken omöjligt, vilket innebär att vatten i ledningarna tillfälligt kan dämma upp och nå marknivå. Är då dräneringar och takvatten kopplade till spillvattennätet kommer detta att dämma upp och orsaka källaröversvämningar hos dig eller din granne.

När du som fastighetsägare planerar att dränera om huset eller lägga om ledningarna på tomten ska du se till att ledningarna är kopplade på rätt sätt, för att undvika uppdämningar i det kommunala spillvattensystemet.

Är dina ledningar rätt kopplade?

Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till det kommunala spillvattennätet. Det förekommer ofta hos äldre hus att dränering är kopplad till spillvattenförande ledning. Detta måste kopplas bort till dagvattenledning eller Lokalt omhändertagande av dagvatten-anläggning (gäller även takvatten via stuprör) för att undvika översvämning hos dig eller grannfastigheten.

LOD, vad är det?

LOD betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. LOD innebär att man som fastighetsägare tar hand som sitt egna dagvatten på den egna fastigheten. Genom att t.ex. leda takvattnet ut på gräsmattan där det kan infiltreras utanför husgrunden. Man kan också avleda takvattnet till en damm för fördröjning.

Ett sätt att ta hand om regnvattnet (dagvattnet) är att använda stuprör med utkastare och leda vattnet bort från huset till genomsläpplig mark där vattnet får tränga ner i marken.

Då du dränerar om och undrar hur ledningarna ska kopplas eller vill veta var kommunens dagvattenledning finns, kontakta driftsansvarig ledningsnät.