Bostad och Miljö

Tvätta bilen

Biltvättmedel kan innehålla ämnen som skadar både människor och miljö. Vid biltvätten följer dessutom olja och tungmetaller med ut med tvättvattnet. När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageinfarten rinner förorenat vatten ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet går sen oftast orenat ut i närmaste vattendrag.

Därför ska du välja automattvättar och gör-det-själv-hallar där tvättvattnet renas vid anläggningen. 

 • Varför ska jag tvätta bilen i en biltvätt?

  Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan rinner vattnet orenat via dagvattenledningar ut i närmaste sjö eller vattendrag. Vattnet innehåller miljöfarliga ämnen som olja och tungmetaller. Kanske rinner det ut på den platsen där ni fiskar eller badar på somrarna? Välj därför en automattvätt eller gör-det-själv hall där vattnet renas innan det går vidare till kommunalt reningsverk.

  Får jag tvätta bilen hemma?

  Om du tvättar bilen hemma på gatan rinner vattnet utan rening rakt ut i våra sjöar och badvatten. Vattnet är fullt av kemikalier och tungmetaller som är farliga både för oss människor och för miljön. Enligt miljöbalkens hänsynsregler framgår det att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador i miljön eller för människors hälsa. Att tvätta bilen på gatan är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalkens regler. På vissa platser såsom exempelvis vattenskyddsområden är det uttryckligen förbjudet att tvätta bilen.

  Vilka tvättmedel ska jag använda?

  Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter. I bilschampon och avfettningsmedel finns till exempel tensider som kan skada djur- och växtlivet i sjöar och vattendrag. Fördelen med miljöanpassade medel är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverken.

  Vilka avfettningsmedel ska jag använda?

  Välj ett avfettningsmedel som inte innehåller aromatiska lösningsmedel. Aromatiska lösningsmedel är giftiga och skadliga både för oss människor och för livet i vattnet. Tänk på att ett miljövänligt avfettningsmedel är lika effektivt, men att tiden som avfettningsmedlet ska verka på bilen oftast är längre.

  Vad innehåller tvättvattnet?

  Tvättvattnet från bilen innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från det bilvårdsmedel som du använder. Vattnet innehåller bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester.

  Vad kan jag mer behöva tänka på?

  Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute, då fungerar tvättmedlen effektivare. Vaxa bilen regelbundet. Vaxet gör att smutsen inte fastnar lika lätt på bilen och du behöver inte tvätta så ofta. För att en välvaxad bil ska bli ren räcker det oftast att spola av den med vanligt vatten.

 • Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.

  Beroende på var man tvättar sin bil kan tvättvattnet hamna i naturen, grundvattnet, närmaste vattendrag eller så går tvättvattnet till det reningsverket. Och även om tvättvattnet kommer till reningsverk går det där inte att rena vattnet från alla skadliga ämnen som kommer från din biltvätt.

  Inom vattenskyddsområde gäller nästan alltid ett direkt förbud mot att tvätta bilen på gatan.

 • Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter när du tvättar bilen. I dag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.När du tvättar din bil i en automatisk biltvätt ska du kunna lita på att endast miljöanpassade tvättkemikalier används och att tvättvattnet renas tillräckligt innan det släpps ut till spillvattennätet. De flesta gör-det-själv-tvättar har idag tvättkemikalier som ingår i tvätten som också uppfyller miljökriterier.

  Normalt får man inte använda medhavda tvättkemikalier varken till automatiska tvättar eller gör-det-själv-tvättar eftersom de kan påverka reningsanläggningen så att reningen inte fungerar som det är tänkt.I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider.

  Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade bilschampon och avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

  Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.

  Fakta om avfettningsmedel

  Det finns fyra grupper av avfettningsmedel för bilar – välj rätt medel för ändamålet

  1. Kallavfettning är naftabaserad (kommer från olja). Nafta är i vissa fall klassat som ett ämne som vi bör sluta använda, ett så kallat utfasningsämne. De naftabaserade produkterna är bra på att lösa upp oljelik smuts som asfalt och tjära. Nackdelen är utsläpp av kolväten och att naftan har giftiga egenskaper som innebär en belastning på vår miljö.
  2. Alkalisk avfettning fungerar genom att den har ett högt pH-värde och den löser upp den vanligaste smutsen såsom lera och damm. Medlet fungerar för de flesta användare. Eventuell kvarvarande oljelik smuts som asfalt och tjära kan lösas upp med en trasa och kallavfettning. Tvättar man i den ordningen minskas miljöbelastningen.
  3. Mikroavfettning är en blandning av kallavfettning och alkalisk avfettning och är tänkt att lösa upp både oljelik smuts och damm.
  4. Naturavfettningsmedel är en miljöanpassad utveckling av mikroavfettning. Istället för kallavfettning används ett växtbaserat lösningsmedel tillsammans med den alkaliska avfettningen vilket ytterligare kan minska miljöpåverkan.
 • Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även privatpersoner. Av dem framgår att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador på miljön eller för människors hälsa. Det innebär att vi ska undvika att skada miljön och naturen om det finns miljövänligare alternativ. Att tvätta bilen på gatan där det finns risk för påverkan på vattendrag är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalken.

 • Inom vattenskyddsområde gäller nästan alltid ett direkt förbud mot att tvätta bilen på gatan.

  Enligt § 11 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna är det för att skydda kommunens ytvattentäkter förbjudet att tvätta motorfordon inom vissa områden. Detta gäller en 100 meter bred strandzon i anslutning till Strodammen och Frisksjön. 

  Läs mer i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

 • Enligt § 11 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna är det för att skydda kommunens ytvattentäkter förbjudet att tvätta motorfordon inom vissa områden. Detta gäller en 100 meter bred strandzon i anslutning till Strodammen och Frisksjön. 

  Läs mer i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.